Beskrivning av processen

När en ansökan om administrativ hävning av företagsnamn är komplett och avgiften är betald börjar vi med handläggningen av ditt ärende.

Så här går det till

Vi skickar ett meddelande till innehavaren av företagsnamnet att svara inom en viss tid. Meddelandet ska delges innehavaren enligt bestämmelserna om delgivning av stämningsansökan i tvistemål.

Om innehavaren godkänner att häva företagsnamnet eller inte svarar, häver vi företagsnamnet. Vi meddelar beslutet till de parter som är inblandade i ärendet.

Om innehavaren bestrider (motsätter sig) ansökan i tid, ger vi sökanden tillfälle att begära att ärendet överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen. I de fall sökanden begär det skickar vi ärendet till domstolen. Domstolen tar ut en tilläggsavgift på 2 350 kronor av sökanden. Om sökanden inte begär överlämnande till domstolen i tid avskriver vi ärendet.

Innehavaren kan ansöka om återvinning

Innehavaren kan ansöka om återvinning inom en månad från beslutet om hävning. Om innehavaren ansöker om återvinning överlämnar vi ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Även här tar domstolen ut en tilläggsavgift på 2 350 kronor av sökanden, dvs. av den som ansökt om administrativ hävning. I de fall sökanden inte betalar tilläggsavgiften ska domstolen undanröja Bolagsverkets beslut att häva företagsnamnet.

Vill du veta mer?

På sidan finns en interaktiv bild som ger dig ytterligare information om hur ett ärende om administrativ hävning av ett företagsnamn går till.