Företag av allmänt intresse

Företag av allmänt intresse är börsbolag och vissa finansiella företag.

Vad är ett företag av allmänt intresse?

Definitionen av ett företag av allmänt intresse är

  • företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
  • banker och kreditmarknadsföretag
  • vissa värdepappersbolag
  • försäkringsföretag, utom sådana som omfattas av vissa undantag enligt försäkringsrörelselagen.

Dessa företag är skyldiga att följa vissa särskilda regler när det gäller revisionen av företaget. 

Finansinspektionen Länk till annan webbplats.meddelar Bolagsverket vilka företag som är av allmänt intresse.