Årsredovisningsguiden för europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Företagsledare

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om företaget är skyldigt att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om företaget är moderföretag i en större koncern

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in

Vite

Bestämmelser

  • 5 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
  • 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 5 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)

1. Ska årsredovisning upprättas?

En EEIG är skyldig att upprätta och självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket om företaget når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om EEIG är ett moderföretag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

3. Sanktioner

Vite

Om en EEIG som är skyldig att upprätta årsredovisning inte skickar in årsredovisning, revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kan företagsledarna föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.