Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan närmast liknas vid ett handelsbolag som verkar över nationsgränserna.

Anmälan ska undertecknas av samtliga medlemmar.

Ingå ett avtal för att bilda ett EEIG

De som avser att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) ska ingå ett avtal och låta registrera grupperingen. Grupperingen behöver inte ha något eget kapital.

Verksamheten ska anknyta till medlemmarnas ekonomiska verksamhet

En gruppering ska underlätta och utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet. Verksamheten ska anknyta till medlemmarnas ekonomiska verksamhet och får endast vara av understödjande karaktär i förhållande till medlemmarnas egen verksamhet.

En gruppering har inte, som ett företag, till syfte att skapa vinst för sin egen skull.

Minst två medlemmar från olika länder krävs

Medlemmarna ska vara minst två fysiska eller juridiska personer som själva i olika medlemsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bedriver ekonomisk verksamhet.

Minst två av medlemmarna måste ha sitt huvudkontor, eller vad gäller fysiska personer sin huvudsakliga verksamhet, i olika medlemsstater.

Medlemmarna är obegränsat solidariskt ansvariga för grupperingens skulder.

Medlemmarna utgör det högsta organet, som kan fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet för grupperingen. Medlemmarna kan ge direktiv till andra organ och befattningshavare inom grupperingen.

Företagsledningen

Företagsledningen kan bestå av en eller flera fysiska personer. Grupperingsavtalet kan innehålla bestämmelser om andra organ.

Det är endast företagsledaren, eller om det är flera, var och en av dem som kan företräda grupperingen mot tredje man. Grupperingsavtalet kan föreskriva kollektiv firmateckningsrätt.

Grupperingen har rättigheter och förpliktelser

En gruppering har rättskapacitet. Med detta menas att den kan ha rättigheter och förpliktelser. Från dagen för registreringen får grupperingen i eget namn förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter av olika slag, till exempel:

  • ingå avtal
  • vidta andra rättshandlingar
  • föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

I Svergie räknas EEIG som en juridisk person. Varje medlemsstat bestämmer själv om grupperingen ska ha status som juridisk person.

Grupperingen behöver inget kapital

En gruppering behöver inte ha något kapital. Någon säkerhet för borgenärerna i form av eget kapital finns alltså inte. I stället är varje medlem obegränsat solidariskt ansvarig för grupperingens skulder.

Betalning måste dock först begäras hos grupperingen. Medlemmarnas ansvar är tvingande och kan inte ändras genom grupperingsavtalet eller på annat sätt.

Regler för företagsnamnet

Namnet ska innehålla europeisk ekonomisk intressegruppering eller EEIG.

Avveckla genom likvidation

Avveckling kan bara ske genom likvidation. Grupperingen behåller sin rättskapacitet till dess likvidationen är avslutad. Efter avslutad likvidation ska den europeiska ekonomiska intressegrupperingen avregistreras.

Lagar och regler