Organisation av europabolag

Ett europabolag kan vara organiserat enligt ett monistiskt eller dualistiskt system.

Företaget bestämmer vilket sätt det ska vara organiserat på

Aktieägarnas beslutanderätt i ett europabolag utövas vid bolagsstämman.

Företagets organisation i övrigt kan vara utformad på två sätt:

  • ett monistiskt system
  • ett dualistiskt system.

Företagen bestämmer själva vilken av organisationsmodellerna de ska använda sig av.

Oavsett organisation utses ledamöterna i organen för den period som fastställs i bolagsordningen och perioden får inte vara längre än sex år.

Monistiska systemet

Det monistiska systemet innebär att det utöver bolagsstämman finns ett beslutsorgan, förvaltningsorganet, som utövar ledningen och förvaltningen av företaget.

Förvaltningsorganet motsvaras närmast av styrelsen i ett svenskt aktiebolag. Bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter, enligt lagen om europabolag, om inte annat följer av SE-förordningen.

Tre ledamöter, en ordförande och en vd

Förvaltningsorganet ska ha minst tre ledamöter. Förvaltningsorganet ska välja en ordförande bland sina ledamöter. Det ska även finnas en verkställande direktör som utses av förvaltningsorganet.

Förvaltningsorganet ska sammanträda

Förvaltningsorganet ska ha sammanträde minst var tredje månad, med ett intervall som fastställs i bolagsordningen, för att diskutera europabolagets ekonomiska ställning och framtida utveckling.

Dualistiska systemet

I det dualistiska systemet finns utöver bolagsstämman ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan:

  • Ledningsorganet ansvarar för företagets ledning och förvaltning.
  • Tillsynsorganet har till uppgift att tillsätta och avsätta ledamöterna i ledningsorganet och att kontrollera ledningsorganets förvaltning. Bolagsstämman väljer ledamöterna i tillsynsorganet.

Ingen får samtidigt vara ledamot i europabolagets ledningsorgan och dess tillsynsorgan.

En juridisk person kan inte vara ledamot i ett europabolag med säte i Sverige. Detta eftersom det inte är möjligt för en juridisk person att vara styrelseledamot i ett aktiebolag i Sverige.

Ledningsorganet ska ha minst tre ledamöter

Ledningsorganet ska ha minst tre ledamöter.

Det ska finnas en verkställande direktör som utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får inte vara ledamot i tillsynsorganet.

Tillsynsorganet ska ha minst fem ledamöter

Tillsynsorganet ska ha minst fem ledamöter.

Tillsynsorganet ska välja en ordförande bland sina ledamöter.

Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa beslut som ledningsorganet eller verkställande direktören fattar. Ett sådant beslut från tillsynsorganet ska skickas in till Bolagsverket för registrering och beslutet gäller från dagen för registrering.

Lagar och regler

I 16-26 §§ lagen om europabolag finns ytterligare bestämmelser för dualistiskt organiserade europabolag.