Starta europabolag

Ett europabolag kan bildas på fem olika sätt. Gemensamt för alla sätt är att bildandet måste genomföras av redan befintliga nationella juridiska personer, alltså företag eller föreningar.

Fem sätt att bilda europabolag

Fysiska personer kan inte vara stiftare.

Aktiebolag i olika medlemsstater kan fusioneras

Publika aktiebolag hemmahörande i minst två olika medlemsstater kan fusioneras till ett europabolag. Fusion kan ske antingen genom att ett eller flera bolag går upp i ett annat (absorption) eller genom att två eller flera bolag förenas genom att bilda ett nytt bolag (kombination).

I det så kallade fusionsdirektivet finns bestämmelser om den revisors- och myndighetskontroll som ska göras i samband med fusionen.

Aktiebolag i olika medlemsstater kan bilda holdingbolag

Två eller flera privata eller publika aktiebolag kan tillsammans bilda ett holdingbolag i form av ett europabolag. En förutsättning är att minst två av bolagen omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning eller att de sedan minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.

De deltagande bolagens aktieägare ska godkänna förslaget till bildandet av holdingbolaget och förslaget ska granskas av en eller flera oberoende experter (revisorer) och offentliggöras i enlighet med de aktuella medlemsstaternas lagstiftning.

Aktiebolag i olika medlemsstater kan bilda gemensamt dotterbolag

Två eller flera bolag kan skapa ett gemensamt dotterbolag i form av ett europabolag. Även i detta fall krävs att minst två av bolagen omfattas av olika medlemsstaters lagstiftning eller att de sedan minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.

Publikt aktiebolag med dotterbolag i annan medlemsstat kan ombildas

Ett nationellt publikt aktiebolag som sedan minst två år har ett dotterbolag som omfattas av lagstiftningen i en annan medlemsstat kan ombildas till ett europabolag.

Ett europabolag kan bilda dotterbolag

Ett europabolag kan självt bilda ett eller flera dotterbolag i form av europabolag.

Vilka aktiebolag kan bilda ett europabolag?

Endast aktiebolag som har säte och huvudkontor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i bildandet av europabolag. I vissa fall kan en medlemsstat bestämma att ett aktiebolag som inte har huvudkontor inom EES ändå får delta i bildandet av ett europabolag.

Krav för att kunna registreras

Ett europabolag måste uppfylla vissa krav för att kunna registreras, bland annat när det gäller frågor om arbetstagarinflytande. Därutöver ska bolaget uppfylla de allmänna krav som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstat där bolaget ska ha sitt säte.

Vi offentliggör registreringen

Bolagsverket offentliggör registreringen genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.