Lagar för europabolag

Här finns lagar och förordningar för europabolag.

Lagar och förordningar

EG-förordningar

Historik

Som ett led i genomförandet av den inre marknaden har ett EG-rättsligt regelverk utvecklats på bolagsrättens område. Hösten 2000 nåddes enighet kring både en förordning om europabolag, SE-förordningen (2157/2001/EG) och ett direktiv om arbetstagarinflytande i europabolag, SE-direktivet (2001/86/EG). Rådet antog bägge rättsakterna den 8 oktober 2001 och de trädde i kraft den 8 oktober 2004.

SE-förordningen hänvisar till nationell lagstiftning för publika aktiebolag

SE-förordningen innehåller hänvisningar till den nationella lagstiftning som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstat där europabolaget har sitt säte. För Sveriges del har riksdagen antagit en lag om europabolag (2004:575) och en därtill hörande förordning (2004:703), vilka ska komplettera SE-förordningen. Den svenska lagen och förordningen trädde i kraft den 8 oktober 2004.

I de delar där vare sig SE-förordningen, EG-direktiven, lagen om europabolag eller annan författning innehåller någon särskild reglering för europabolagen ska reglerna för publika aktiebolag i den stat där europabolaget har sitt säte tillämpas, se artikel 9 SE-förordningen.