Flytta säte för europabolag

Ett europabolags säte får under vissa förutsättningar flyttas till en annan medlemsstat. En sådan flytt innebär inte att europabolaget avvecklas eller att det bildas en ny juridisk person.

Så här går det till att flytta säte från Sverige till annan medlemsstat

1. Skriv förslag

Ett förslag om att flytta sätet ska upprättas av ledningsorganet eller förvaltningsorganet och offentliggöras på sätt som föreskrivs i säteslandet.

Ledningsorganet och förvaltningsorganet ska även lämna en redogörelse över flyttens juridiska och ekonomiska aspekter och för vilka följder flytten kommer få för aktieägare, borgenärer och arbetstagare.

2. Lämna in förslaget till oss för kungörande

Förslaget ska lämnas in till Bolagsverket för registrering och kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

3. Vi underrättar Skatteverket och Finansinspektionen

Bolagsverket underrättar direkt när förslaget om flytt har kungjorts Skatteverket och Finansinspektionen.

I det fall ett europabolag står under Finansinspektionens tillsyn får inspektionen motsätta sig att europabolaget flyttar sätet till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset. Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut inom två månader från det att flyttförslaget kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

4. Besluta om att flytta sätet

Europabolaget beslutar att flytta sätet. Tidigast två månader efter kungörandet av förslaget får ett beslut om att flytta sätet fattas.

Regler för att tillvarata aktieägarnas rätt finns också, bland annat ska bolagsstämmans beslut om att flytta sätet fattas med två tredjedels majoritet.

5. Ansök om att flytta sätet

Europabolaget ska ansöka om tillstånd att flytta sätet. Ansökan ska komma in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.

6. Underrätta kända borgenärer

Europabolaget ska skriftligt underrätta bolagets kända borgenärer om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

  • borgenärernas rätt att ta del av vissa handlingar
  • borgenärernas möjlighet att motsätta sig beslutet.

Borgenärerna har möjlighet att hos Bolagsverket motsätta sig beslutet om flytten i samband med att Bolagsverket kallar bolagets borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar.

7. Vi ger tillstånd till flytten

Om ingen borgenär motsätter sig flytten av sätet, ska Bolagsverket ge europabolaget tillstånd att flytta sätet.

Om en borgenär som blivit kallad motsätter sig flytten av sätet, ska Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol (tingsrätt). Tillstånd till flytten kan då meddelas endast om europabolaget visar att de borgenärer som motsatt sig flytten har fått full betalning eller säkerhet för de fordringar som uppkommit före en viss angiven dag.

Under den tid som vi handlägger ansökan om tillstånd till flytt, får Skatteverket besluta att det under högst tolv månader finns hinder mot flytt av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om det finns särskilda skäl.

8. Vi intygar att europabolaget förberett flytten

När beslutet om tillstånd har vunnit laga kraft ska Bolagsverket utfärda ett intyg som bekräftar att europabolaget gjort vad som krävts i fråga om handlingar och formaliteter före flytten av sätet.

9. Europabolaget registreras i det nya landet

Nu kan bolaget registreras i det nya landet.

10. Vi stryker europabolaget ur vårt register

Så snart vi fått information från den berörda myndigheten i den nya staten om att flytten har registrerats, stryker vi europabolaget ur det svenska europabolagsregistret. Uppgiften kungör vi i Post- och Inrikes Tidningar.

Borgenärerna kan fortfarande göra sina fordringar gällande

Att ett europabolag flyttar sitt säte från ett land till ett annat innebär inte att bolagets borgenärer förlorar sin rätt att göra sina fordringar gällande mot bolaget. Det finns därför särskilda skyddsregler för borgenärerna i samband med att ett europabolags säte flyttar.

Lagar och regler

Regler om detta finns i art. 8 SE-förordningen och i 8-15 §§ lagen om europabolag.

Vid flytt från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 9 a – 15 §§ lagen (2004:575) om europabolag. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas istället 10 kap. 40-42 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:97) om bank– och finansieringsrörelse.