Avveckla europabolag

Ett europabolag kan avvecklas genom likvidation eller konkurs. 

Följ de nationella reglerna för publika aktiebolag

Vill du avveckla europabolaget genom likvidation eller konkurs ska du följa den nationella lagstiftning som gäller i respektive land för publika aktiebolag. Svenska regler hittar du på sidan Avveckla aktiebolag.

Vi kan förelägga om likvidation om huvudkontoret inte är i Sverige

Ett europabolag ska ha säte och huvudkontor i samma land. Om detta krav inte är uppfyllt ska lämpliga åtgärder vidtas för att bristen ska rättas till. Ett europabolag som inte följer bestämmelserna kan försättas i likvidation.

Det svenska förfarandet regleras i 29 § lagen om europabolag.

Så här går det till:

  1. Om huvudkontoret är utomlands och sätet är i Sverige ska Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europabolaget inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 SE-förordningen.
  2. När beslutet har vunnit laga kraft, föreläggs europabolaget att göra en rättelse. Föreläggandet innehåller en upplysning om att europabolaget kommer tvingas att gå i likvidation om det inte gör en rättelse.
  3. Om europabolaget inte följer föreläggandet beslutar Bolagsverket om likvidation.
  4. Både fastställelsebeslutet och beslutet om likvidation kan överklagas till tingsrätten.
  5. Ett beslut om likvidation får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Medlemslandet där huvudkontoret finns ska underrätta oss

Det medlemsland där det aktuella europabolaget har sitt huvudkontor har också en skyldighet att agera. Medlemslandet ska bland annat underrätta det medlemsland där sätet finns om det har upptäckt att huvudkontoret och sätet är i olika medlemsländer.