Årsredovisningsguiden för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga ledamöter i grupperingens församling och direktören

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större EGTS, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om företaget är moderföretag i en större koncern

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 3 a bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 3 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)

1. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

2. Sanktioner

Vite

Om en EGTS inte  skickar in  årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning kan ledamöterna föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.