EGTS

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) är en juridisk person och kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna.

Anmäl till Bolagsverket

De som avser att bilda en europeisk gruppering för territoriellt samarbete ska ingå ett avtal och anmäla grupperingen till oss för registrering.

Medlemmarna är offentliga organ

En gruppering kan bildas av bland annat stater, kommuner, myndigheter eller annat organ som regleras av offentlig rätt. Minst två av medlemmarna måste finnas i olika EU-länder. Det är regeringen som prövar frågor om svenskt deltagande i en gruppering.

Verksamheten är att främja samarbete mellan EU-länder

En gruppering kan bildas för att till exempel genomföra ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som är delvis EU-finansierat genom strukturfonderna, exempelvis europeiska regionala utvecklingsfonden. De uppgifter och den behörighet som en gruppering har ska regleras i ett avtal.

Avveckla grupperingen

Likvidation, insolvens, betalningsinställelse och liknande regleras av lagstiftningen i det land där grupperingen har sitt säte. Frågor som rör avveckling ska också regleras i avtalet om att bilda en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

En gruppering med säte i Sverige ska meddela regeringen och Bolagsverket vid ett beslut om avveckling.

Lagar och regler