Dispens bosättning för vd i filial

Om filialens verkställande direktör (vd) eller vice verkställande direktör (vice vd) är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), måste det utländska företaget ansöka om dispens från bosättningskraven.

Skicka in

  • En ansökan undertecknad av filialens verkställande direktör. Använd blanketten Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES, nr 813.
  • En kopia av passet för filialens verkställande direktör eller vice verkställande direktören.

Länder som ingår i EES

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ansökan ska innehålla en motivering

I ansökan ska du motivera och ange skäl till varför en viss person ska vara verkställande direktör i filialen trots att han eller hon är bosatt utanför EES.

Motiveringen ska innehålla en beskrivning av

  • hur verksamheten ska bedrivas i Sverige
  • hur verkställande direktörens ledning av filialen ska organiseras
  • vilka åtgärder som filialen har gjort eller kommer att göra för att kompensera att verkställande direktören inte är bosatt inom EES.

Ha helst en vice vd som är bosatt inom EES

Enligt vår praxis krävs det i princip att det finns en vice verkställande direktör bosatt inom EES om filialen söker dispens för den verkställande direktören. Undantagsvis har vi gett dispens även i andra fall men då med en ganska stark tidsbegränsning, maximalt ett år.

När beviljar vi inte en ansökan?

  • Om ansökan återkallas avskriver vi den.
  • Om filialen inte redovisar tillräckliga skäl för dispens avslår vi ansökan.
  • Om en dispensansökan inte är komplett och inte kompletteras avslår vi den.
  • Om du inte betalar avgiften avvisar vi ansökan.

När det behövs begär vi in kompletterande uppgifter innan vi avgör ärendet.