Starta filial

En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor.

1. Besluta om start

Det utländska företaget beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom filial och registrerar den.

Om ett utländskt företag ska bedriva näringsverksamhet i Sverige så kan det ske genom filial.

Tjänsteföretag med tillfällig verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som levererar tjänster som beskrivs i EG:s tjänstedirektiv behöver inte registrera en filial i Sverige. Det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige.

2. Utse vd och ordna särskild fullmakt

Det utländska företaget utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Vd:n ska ha en särskild fullmakt.

Om det finns en vice verkställande direktör ska även han eller hon ha en särskild fullmakt.

3. Ta reda på om filialen behöver ha revisor

En del filialer behöver ha en revisor.

4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Använd blanketten Nyregistrering, nr 887 och skicka med de bilagor som behövs.

Anmälan ska göras av den verkställande direktören.

5. Verksamheten kan börja

När anmälan om registrering av filial är inlämnad kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

6. Bolagsverket registrerar filialen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer.

Bland annat kontrollerar vi:

  • fullmakten för filialens verkställande direktör
  • filialens verksamhet
  • det föreslagna företagsnamnet.

Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. Också Skatteverket har en viss handläggningstid. När filialen är registrerad får du ett registreringsbevis.

7. Beställ först nu profilmaterial

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan filialen och det föreslagna företagsnamnet är registrerat.

8. Det utländska företaget ska anmäla verklig huvudman

Kontrollera att det utländska företaget har anmält verklig huvudman. Den svenska filialen är däremot inte skyldig att anmäla verklig huvudman.

Utländska företag i EES

Utländska företag som har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver inte göra en anmälan till Bolagsverket om de ska anmäla verklig huvudman till ett annat register inom EES.

Läs mer om reglerna på sidan Utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Utländska företag utanför EES

Anmälan görs det med det namn som företaget har i det utländska registret, alltså inte filialens namn eller organisationsnummer.

9. Undersök om du måste anmäla filialen till registret mot penningtvätt

Beroende på vad filialen ska bedriva för verksamhet kan du behöva anmäla filialen till registret mot penningtvätt.

Det första räkenskapsåret kan vara brutet

Filialer kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader, och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd. Vill du ändra räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för att ändra från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Förlängt eller förkortat räkenskapsår

Eventuellt förlängda eller förkortade räkenskapsår registreras inte, även om det i praktiken upprättas en årsredovisning för en förlängd eller förkortad period.