Revisor i filial

I de fall filialen måste ha en revisor ska han eller hon granska filialens redovisning och den verkställande direktörens förvaltning.

Revisor eller inte?

Många filialer behöver inte ha någon revisor. Men filialer som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

  • fler än 3 anställda (i genomsnitt)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Filialer som driver finansiell verksamhet

Filialer som driver finansiell verksamhet måste alltid ha revisor. För dessa kan det också krävas att revisorn är auktoriserad.

Revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad

Filialens revisor måste vara godkänd eller auktoriserad. Det är den svenska Revisorsinspektionens beslut om auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag som gäller.

Till skillnad mot övriga företagsformer finns inga gränser avseende storleken som talar om när det krävs en auktoriserad revisor.

Om ett revisionsbolag är revisor

Ett revisionsbolag kan utses till revisor. Men då måste filialen samtidigt utse en huvudansvarig revisor och anmäla det till Bolagsverket.

Revisionsbolaget ska vara ett svenskt företag som driver revisionsverksamhet och som uppfyller kraven i revisorslagen. Företaget får exempelvis inte vara i konkurs eller likvidation.

Om revisorn inte bor i Sverige

Revisorn får bo i något av de andra EES-länderna men då måste han eller hon uppfylla vissa krav. Revisorn ska skicka in:

  • ett utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i stat inom EES
  • handlingar som styrker att han eller hon har genomgått ett särskilt lämplighetsprov hos Revisorsinspektionen. 

Anmäl ändringar

Har filialen bytt revisor? Anmäl det till oss.

Egen avgång som revisor

Om du är revisor i en filial kan du själv avgå från det uppdraget. En revisor i en filial väljs inte på en viss mandattid. Det innebär att den avgående revisorn inte behöver lämna någon redogörelse för de iakttagelser som han eller hon gjort vid sin granskning under tiden som revisor i filialen.