Krävs revisor? - årsredovisningsguiden för filial

Filial som ska ha revisor

En filial måste ha en godkänd eller auktoriserad eller godkänd revisor om den når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma gränsvärden måste uppnås båda åren.

Beräkningen av gränsvärdena ska enligt Bolagsverkets uppfattning ske på samma sätt som inom redovisningslagstiftningen. Läs mer i Bokföringsnämndens vägledning om gränsvärden (BFNAR 2006:11) där du kan läsa hur man beräknar gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen. Där framgår exempelvis hur medelantalet anställda ska beräknas.

Filialer vars verksamhet omfattas av följande lagstiftning måste ha revisor även om de inte når upp till gränsvärdena:

  • lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
  • lagen (2004:46) om investeringsfonder,
  • lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  • lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
  • lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  • lagen (2010:751) om betaltjänster, eller
  • lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Övriga filialer behöver inte ha revision.