Årsredovisningsguiden för medlemsbank

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.
Fråga
Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom fyra månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om medlemsbanken är ett moderföretag

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5§ lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • 8 kap. 3 § första stycket 2, 13 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB) Word, 162 kB.

När ska handlingarna ha kommit in?

För räkenskapsår som inletts före 2009-03-01 gäller att årsredovisningen ska skickas in snarast efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

Sanktioner

Vite

Om en medlemsbank inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse, och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.