Bankintyg för dig som är bankanställd

När någon ska starta ett aktiebolag behöver vi ett bankintyg. Det gäller när aktierna ska betalas med pengar. Ett bankintyg behövs också när aktiekapitalet i befintligt aktiebolag ska ökas genom nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner som ska betalas med pengar.

Vem kan utfärda bankintyg?

Bankintyg kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bankintyg vid nybildning av aktiebolag

Bankintyget ska vara i original och visa

 • bankinstitutets namn och telefonnummer
 • det förslag till företagsnamn som står i anmälan med tillägget under bildande
 • insatt belopp, inklusive eventuell överkurs
 • kontonumret där betalningen för aktierna sattes in
 • att betalningen är för aktier i det aktiebolag som bildas
 • datumet för utfärdande
 • om uttag har skett från kontot och i så fall när uttaget gjordes.

Bankintyget ska bara omfatta det som betalas med pengar – inte det som eventuellt betalas med apportegendom.

Om det är bestämt i stiftelseurkunden att ett högre belopp ska betalas för aktierna än vad som ska motsvara aktiekapitalet, kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen. Hur betalning ska ske står i stiftelseurkunden.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Elektroniskt bankintyg

När en företagare använder Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se för att anmäla sitt nya aktiebolag, ska du som bankanställd utfärda bankintyget direkt i Bolagsverkets bankintygstjänst.

Du skriver under intyget med din personliga e-legitimation. Det är bara en bankanställd som skriver under ett elektroniskt bankintyg. Samma sak gäller om anmälan kommer in via e-tjänsten Företagsärenden för ombud. Läs mer om elektroniska bankintyg.

Bankintyg på papper

När ett bankintyg utfärdas på papper bör intyget också innehålla bankens organisationsnummer, e-postadress och stämpel för den som utfärdat bankintyget.

Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två bankanställda och innehålla deras namnförtydliganden.

Skicka bankintyget med post till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Oavsett vem som skickar in bankintyget är det viktigt att det tydligt framgår vilket nybildat aktiebolag det hör till. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget så är det extra viktigt att du i bankintyget skriver det företagsnamn som står som det först föreslagna företagsnamnet i anmälan.

Bankintyg vid nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner

När du som bankanställd ska utfärda ett bankintyg vid nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner så kan du inte göra det elektroniskt. Bankintyget måste istället utfärdas på papper.

Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två bankanställda och innehålla deras namnförtydliganden.

Bankintyget ska vara i original och visa

 • bankinstitutets namn och telefonnummer
 • aktiebolagets registrerade företagsnamn och organisationsnummer
 • insatt belopp, inklusive eventuell överkurs
 • kontonumret där betalningen sattes in
 • att betalningen gäller för nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner
 • datum för utfärdande.

Bankintyget ska visa att pengarna satts in på ett särskilt konto som företaget har öppnat för emissionen. Intyget bör även innehålla organisationsnummer, e-postadress och en stämpel för den som utfärdat bankintyget. Tänk på att bankintyget inte får vara äldre än beslutet om emissionen.

Bankintyget ska bara omfatta det som betalas med pengar – inte det som eventuellt betalas med apportegendom.

Om det är bestämt att ett högre belopp ska betalas för aktierna än vad som ska motsvara ökningen av aktiekapitalet, kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen. Hur betalning ska ske står i emissionsbeslutet.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Hur skickas bankintyget till Bolagsverket?

Bankintyget ska skickas in på papper med post. Oavsett vem som skickar in bankintyget är det viktigt att det tydligt framgår vilket ärende det hör till. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget så är det extra viktigt att du skriver företagsnamnet och organisationsnumret i bankintyget.

Skicka bankintyget med post till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Publika aktiebolag

Om inbetalningen ska göras till ett publikt aktiebolag kan bankintyget ersättas av ett revisorsintyg om att beloppet betalats in till aktiebolaget.