Årsredovisningsguiden för sambruksförening

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga behöriga styrelseledamöter vid dagen då årsredovisningen undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall


Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § punkt 6-7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § punkt 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Sambruksföreningar är skyldiga att skicka in årsredovisning om de når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 25 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 50 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om sambruksföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Sambruksförening som är skyldig att upprätta årsredovisning men som inte är skyldig att självmant skicka in den, kan föreläggas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om någon begär det.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

Sanktioner

Vite

Sambruksföreningar som inte skickar in sina årsredovisningar, revisionsberättelser och i förekommande fall koncernredovisning kan styrelseledamöter få betala vite.