Årsredovisningsguiden för registrerat trossamfund

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Styrelsen eller motsvarande organ vid dagen då årsredovisningen undertecknas.

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om det registrerade trossamfundet är skyldigt att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot

När ska årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse vara inlämnad?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § punkt 6-7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 1 § och 3 § punkt 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Övrigt

Trossamfund registreras hos Kammarkollegiet.

Ska årsredovisning upprättas?

Ett registrerat trossamfund är skyldigt att upprätta årsredovisning om det har tillgångar överstigande en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet och når upp till  mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  •  Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 25 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 50 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om det registrerade trossamfundet är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Sanktioner

Vite

I registrerade trossamfund som inte skickar in sina årsredovisningar, revisionsberättelser och i förekommande fall koncernredovisning kan styrelseledamöter eller motsvarande organ få betala vite.