Årsredovisningsguiden för kreditmarknadsbolag

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om kreditmarknadsbolaget är ett moderbolag

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Förseningsavgift

 

Likvidation

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • 8 kap. 5,6 och 8 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 25 kap. 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB) Word, 162 kB.

Sanktioner

Förseningsavgift

Ett kreditmarknadsbolag ska betala en förseningsavgift på 10 000 kronor om årsredovisningen och revisionsberättelsen (samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Efter ytterligare två månaders dröjsmål ska bolaget betala en andra förseningsavgift på 10 000 kronor. Om handlingarna dröjer ytterligare två månader ska bolaget betala en tredje förseningsavgift på 20 000 kronor.

Likvidation

Ett kreditmarknadsbolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och eventuell revisionsberättelse till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.