Årsredovisningsguiden för kommanditbolag (med en eller flera juridiska personer som delägare)

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän (komplementärer) vid dagen för undertecknandet

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större kommanditbolag, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om kommanditbolaget är moderbolag i en större koncern

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 3 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 3 årsredovisningslagen (1995:1554)

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för kommanditbolag.

Årsredovisningens delar, kommanditbolag

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Sanktioner

Vite

Om ett kommanditbolag inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan komplementärerna föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.