Årsredovisningsguiden för kommanditbolag (med endast fysiska personer som delägare)

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän (komplementärer) vid dagen för undertecknandet

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om kommanditbolaget är skyldigt att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större kommanditbolag, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om kommanditbolaget är moderbolag i en större koncern

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för kommanditbolag.

Årsredovisningens delar, kommanditbolag

Ska årsredovisning upprättas?

Ett kommanditbolag med enbart fysiska personer som delägare är skyldigt att upprätta årsredovisning om bolaget når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 25 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 50 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om kommanditbolaget är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Sanktioner

Vite

Om ett kommanditbolag som är skyldigt att upprätta årsredovisning inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan komplementärerna föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.