Årsredovisningsguiden för hypoteksinstitut

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större bostadsrättsföreningar, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Fastställelseintyg i original
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om hypoteksinstitutet är moderföretag

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställts

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB) Word, 162 kB.

När ska handlingarna ha kommit in?

För räkenskapsår som inleddes före 2009-03-01 gäller att årsredovisningen ska skickas in så snart den är fastställd

Sanktioner

Vite

Om ett hypoteksinstitut inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöterna och verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna