Årsredovisningsguiden för filial

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Verkställande direktören

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

I vissa fall

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större filialer, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Motsvararande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland

När ska handlingarna ha kommit in?

Inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår gick ut

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

 

Avregistrering

Bestämmelser

  • 11-14 §§ och 30 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för en filial.

Årsredovisningens delar för filial

Ska filialen skicka in årsredovisningen?

För en filials redovisningshandlingar gäller i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

Filialer till utländska företag som har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolag och som lyder under lagstiftningen i ett EES–land behöver inte skicka in filialens redovisningshandlingar till Bolagsverket. Dock ska de skicka in räkenskapshandlingarna för hela det utländska företaget när de gjorts offentliga i företagets hemland.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Sanktioner

Vite

Om en filial inte skickar in redovisningshandlingar kan den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Avregistrering

Om filialen inte har skickat in redovisningshandlingar för något av de två senaste räkenskapsåren kan Bolagsverket avregistrera filialen.