Årsredovisningsguiden för europabolag

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören vid dagen för undertecknandet

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större europabolag, kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om europabolaget är moderbolag i en större koncern
  • Protokoll från ordinarie bolagsstämman, om stämman har beslutat om vinstutdelning.

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Förseningsavgifter


Likvidation

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 1 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 1 samt 5 och 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 25 kap. 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB) Word, 162 kB.

Sanktioner

Förseningsavgift

Ett europabolag ska betala en förseningsavgift på 10 000 kronor om årsredovisningen och revisionsberättelsen (samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Efter ytterligare två månaders dröjsmål ska bolaget betala en andra förseningsavgift på 10 000 kronor. Om handlingarna dröjer ytterligare två månader ska bolaget betala en tredje förseningsavgift på 20 000 kronor.

Likvidation

Ett europabolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.