Årsredovisningsguiden för enskild näringsidkare

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Näringsidkaren (innehavaren)

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om näringsidkaren är skyldig att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större företag, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om företaget är moderföretag i en större koncern

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 5 och 13§ årsredovisningslagen (1995:1554)

Övrigt

En enskild näringsidkare är en fysisk person.

Ska företaget skicka in årsredovisningen?

En enskild näringsidkare är skyldig att upprätta årsredovisning om företaget når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än  50 anställda i medeltal.
  • Mer än 25 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 50 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om den enskilde näringsidkaren är ett moderföretag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Sanktioner

Vite

En enskild näringsidkare som  inte skickar in årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.