Årsredovisningsguiden för bankaktiebolag

För räkenskapsår som inleds före 2010-11-01 men efter 2006-12-31

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om bankaktiebolaget är moderbolag i en koncern
  • Protokoll från ordinarie bolagsstämma, om stämman har beslutat om vinstutdelning

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på bolagsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation


Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
  • 25 kap. 11 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551)

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – utan revision (162 kB) Word, 162 kB.

När ska handlingarna ha kommit in

För räkenskapsår som inletts före 2009-03-01 gäller att handlingarna ska skickas in så snart resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda.

Sanktioner

Likvidation

Ett bankaktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse (och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse) till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Vite

Om ett bankaktiebolag inte skickar in sin årsredovisning och revisionsberättelse (och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse) kan styrelseledamöter och den verkställande direktören föreläggas vid vite att ge in handlingarna.