Årsredovisningsguiden för understödsförening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större understödsföreningar, kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om understödsföreningen är en moderförening

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 4 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 5, 7 och 8 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1999:1560)

Övrigt

Understödsföreningar registreras hos Finansinspektionen. Nyregistrering av understödsförening kan inte ske efter 1 april 2011.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

När ska handlingarna ha kommit in?

För räkenskapsår som inletts före 2009-03-01 gäller att årsredovisningen ska skickas in så snart resultaträkningen och balansräkningen har fastställts.

Sanktioner

Vite

Om en understödsförening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse, och i förekommande fall  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöterna föreläggas vid vite att ge in handlingarna.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.