Årsredovisningsguiden för fondbolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om fondbolaget är moderbolag i en större koncern

Handlingarna skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören

När ska handlingarna kommit in?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Förseningsavgift


Likvidation

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 1 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 1, 5, 6 och 1 6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 25 kap. 11§ första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Sanktioner

Förseningsavgift

Ett fondbolag ska betala en förseningsavgift på 5 000 kronor om årsredovisningen och revisionsberättelsen (samt i förekommande fall koncernredovisning och revisionsberättelse) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Efter ytterligare två månaders dröjsmål ska bolaget betala en andra förseningsavgift på 5 000 kronor. Om handlingarna dröjer ytterligare två månader ska bolaget betala en tredje förseningsavgift på 10 000 kronor.

För publika aktiebolag är avgifterna högre (10 000 kronor, 10 000 kronor respektive 20 000 kronor)

Likvidation

Ett fondbolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till  Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång riskerar  tvångslikvidation.