Årsredovisningsguiden för europakooperativ med säte i Sverige

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie bolagsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall


Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större europakooperativ, kassaflödesanalys
  • Fastställelseintyg i original
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om kooperativet är moderkooperativ i en större koncern

Handlingarna skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot

När ska handlingarna kommit in?

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma.

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1§ första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 31 § lagen om europakooperativ (2006:595)

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ett europakooperativ med säte i Sverige är skyldig att självmant skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om kooperativet når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer ä  50 anställda i medeltal.
  • Mer ä  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer ä  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om europakooperativ med säte i Sverige är en moderkooperativ och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 behöver eliminering inte göras om tillämpningen istället utgår från gränsvärdena 48 miljoner kronor i balansomslutning och 96 miljoner kronor i nettoomsättning

En europakooperativ som inte är skyldig att skicka in sin årsredovisning självmant kan föreläggas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om någon begär det.

Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen – med revision (171 kB) Word, 171 kB.

Sanktioner

Vite

Om en europakooperativ inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kan styrelseledamöterna föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. .