Revisorer, redovisningskonsulter och andra konsulter

Vi får ibland frågor från företag och föreningar om vad det är för skillnad exempelvis mellan en revisor och en redovisningskonsult. Här har vi försökt beskriva de stora skillnaderna.  

Vi kan givetvis inte rekommendera någon specifik revisor eller konsult.

Ansvaret försvinner inte

Företaget och företagarna måste själva känna till vilka krav som finns i lagar och regler om sådant som bokföring, årsredovisning, skatter och avgifter och revision. Kraven har att göra med företagsform, storlek och verksamhetens inriktning. Dessutom kan det finnas bestämmelser i bolagsordningen eller stadgarna. Läs mer om ditt ansvar när du anlitar hjälp .

Revisor i aktiebolag

I ett aktiebolag får bara de som uppfyller kraven för kvalificerade revisorer göra den s.k. lagstadgade revisionen och skriva revisionsberättelsen till årsredovisningen.

För de kvalificerade revisorerna finns formella krav i revisorslagen på utbildning och erfarenhet. Andra får inte använda sig av benämningarna godkänd revisor eller auktoriserad revisor.

Auktoriserad eller godkänd revisor

En auktoriserad eller godkänd revisor

  • är utsedd av aktieägarna att granska företagets räkenskaper, årsredovisning och förvaltning
  • utför arbetet enligt god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem
  • rapporterar resultatet av sin granskning genom en revisionsberättelse som offentliggörs tillsammans med årsredovisningen
  • står under tillsyn av Revisorsinspektionen Länk till annan webbplats.
  • får inte ha hand om bokföringen eller förvaltningen av företagets medel.

Den tidigare mellankategorin godkänd revisor med revisorsexamen har slagits ihop med de auktoriserade revisorerna.

I aktiebolag kan det också finnas minoritetsrevisorer och särskilda granskare .

Revisor i andra företag än aktiebolag

Det finns revisorer som inte måste uppfylla samma formella krav på utbildning och erfarenhet.

I andra företagsformer än aktiebolag kan det finnas olika krav på revisionen. Det är inte nödvändigt att det måste vara en kvalificerad revisor. Kraven kan variera mellan olika företagsformer och beroende av företagets storlek och verksamhetens inriktning. I de största krävs minst en auktoriserad revisor. Det kan också finnas bestämmelser i bolagsordningen eller stadgarna.

I exempelvis kommunala aktiebolag ska finnas s.k. lekmannarevisorer. För dessa gäller andra regler.

Alla revisorer har inte lika bra kunskap om alla typer av företag och föreningar. Särskilt om du har ett handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening eller någon mindre vanlig organisationsform kan det vara bra att fråga efter erfarenhet.

Auktoriserade redovisningskonsulter

Du kan bli auktoriserad redovisningskonsult genom att uppfylla de krav på utbildning och erfarenhet som ställs upp av FAR Länk till annan webbplats. eller Srf konsulterna Länk till annan webbplats..

De kan exempelvis hjälpa till med:

  • löner, fakturering och bokföring
  • skattedeklarationer
  • kalkyler, analyser och budget
  • bokslutsrapporter och underlag till årsredovisning
  • konsultation och rådgivning.

Andra typer av konsulter

Det finns också andra typer av konsulter, se vidare om att anlita hjälp.