Vilande aktiebolag

Du kan inte själv bara lägga ner aktiebolaget. Och vi kan inte bara avregistrera det. Vi registrerar inte att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet.

Vill du avveckla aktiebolaget?

Vill du helt avveckla aktiebolaget (eller ditt ägande i det) måste du använda något av de fem avvecklingssätten. Rådgör med en redovisningskonsult eller skattekonsult om hur det är bäst för dig att göra om du vill pausa eller lägga ner din verksamhet.

”Vilande” har ingen juridisk betydelse

Att det inte bedrivs någon verksamhet i ett aktiebolag kallas ibland för att aktiebolaget är vilande. Men det är inte ett uttryck som har en fast betydelse.

Att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet kan ha flera olika förklaringar, exempelvis kan det vara ett nytt företag som ännu inte påbörjat sin verksamhet.

Du kan inte anmäla att företaget är vilande

Det går inte att anmäla till Bolagsverket att företaget är vilande, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar även om företaget inte har någon verksamhet. Att ingen verksamhet finns leder alltså inte till att företaget automatiskt avvecklas eller avregistreras.

Skyldigheterna finns kvar

Även om ett aktiebolag är vilande så har det fortfarande kvar alla skyldigheter i förhållande till Bolagsverket som ett aktivt aktiebolag.

Skicka in årsredovisningen

Företaget måste fortfarande ta fram en årsredovisning, presentera den på en årsstämma och skicka in den till Bolagsverket. Det gäller för samtliga räkenskapsår och det finns inte några undantag från den skyldigheten i årsredovisningslagen.

Företaget riskerar, som alla andra aktiebolag, att få betala förseningsavgifter om vi inte får in årsredovisningen.

Lämna in årsredovisningen digitalt

Komplett styrelse eller likvidator

Aktiebolaget ska fortsätta att ha en komplett styrelse så länge avvecklingen inte är helt klar.

Om företaget håller på att likvideras ska det ha en likvidator.

Deklarera till Skatteverket

Aktiebolaget måste i regel deklarera till Skatteverket för alla år som det funnits i aktiebolagsregistret. Kolla med Skatteverket vad som gäller och hur du ska göra om du vill att aktiebolaget ska få behålla F-skattsedeln.

Om du är aktieägare eller har en funktion som exempelvis styrelseledamot, så kolla med din a-kassa vad som gäller i ditt fall om du vill söka ersättning därifrån.

Du kan i praktiken sälja företagsnamnet

Ibland, men inte alltid, finns det ett ekonomiskt värde i det registrerade företagsnamnet. I sådana fall kanske det går att hitta en köpare till aktierna i företaget av det skälet, om företaget också är välskött. Om den tänkta köparen inte vill köpa aktierna i aktiebolaget, så kan den i praktiken ofta köpa namnet.

En möjlig lösning är att undersöka om det går att föra över hela, eller de intressanta delarna av, det registrerade företagsnamnet till registreringen för ett annat företag, genom att anmäla ändringar av båda företagsnamnen till Bolagsverket. Ett sådant så kallat korsbyte förutsätter att inget av företagen har gått i konkurs eller likvidation. Vidare kan behövas att det andra företaget har, eller kan ändra till, samma verksamhet som företagsnamnet hittills har varit registrerat för.

Om du inte använder företagsnamnet kan det hävas

Om ett företag inte använder sitt företagsnamn i näringsverksamhet kan någon som ansöker om administrativ hävning kanske få företagsnamnet upphävt. Om så sker har aktiebolaget förlorat sitt företagsnamn i aktiebolagsregistret.

Om det blir en tvist om ett företagsnamn som parterna inte kan lösa får den gå till domstol.