Om du får dispens från kravet på bosättning

En dispens från kravet på bosättning gäller oftast under en begränsad tid. Vill du få dispens igen måste du ansöka på nytt.

Hur länge varar dispensen?

Ett beslut om dispens kan gälla tills vidare men är ofta begränsat så att det gäller för en viss tid, antingen några månader eller cirka ett och ett halvt år. Längre dispenser beviljar vi endast undantagsvis.

Dispenser för den verkställande direktören är oftast tidsbegränsade, särskilt om det inte finns någon vice verkställande direktör som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta för att den verkställande direktören har ett särskilt ansvar enligt aktiebolagslagen och räknas som högsta chef. Som högsta chef får det ofta ses som naturligt att den är personligt närvarande där verksamhetens tyngdpunkt finns, vilket för ett svenskt företag, många gånger är i Sverige.

Om företaget har lämnat felaktiga uppgifter i ansökan kan vi återkalla dispensen. 

Ansök på nytt om något ändras

Ett beslut om dispens gäller inte längre om exempelvis styrelsens sammansättning ändras. Detta gäller särskilt om antalet personer som är bosatta inom EES minskar och om antalet som är bosatta utom EES ökar.

Det kan även gälla om antalet personer som är folkbokförda i eller har anknytning till Sverige har minskat. För att få ett helt klart läge bör företaget ansöka om dispens på nytt vid varje förändring. Detta gäller också om sådana omständigheter som har haft betydelse för vårt beslut ändras.

Det går inte att få ett beslut som verkar bakåt i tiden (retroaktiv dispens).