Ansök om dispens för styrelsen i ett aktiebolag

Har företaget kommit fram till att det vill få dispens från bosättningskravet? Ansök då om det hos oss.

Betala en avgift för varje typ av företrädare

Så här betalar du.

Betala en avgift för varje typ av företrädare du söker dispens för:

  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • verkställande direktören och vice verkställande direktörer
  • särskilda firmatecknare.

Betala exempelvis två avgifter om du ansöker om dispens för två styrelseledamöter och en särskild firmatecknare.

Du måste betala ansökningsavgiften oavsett om Bolagsverket just då behandlar ett annat ärende för företaget, exempelvis om registrering av styrelse. Dispensärendet behöver i regel avgöras innan det kan bli ett positivt beslut i registreringsärendet.

Först när vi har fått in ansökningsavgiften kan vi börja arbeta med ditt ärende.

Ansökan ska vara på svenska

Ansökan ska vara på svenska eller översatt till svenska. Vi kräver normalt inte att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare.

I undantagsfall kan vi godta enstaka bilagor på danska, norska eller engelska, om de är lätta att förstå. Detta är ofta fallet med en kopia av ett pass. Men om det är nödvändigt för att identifiera en person eller i övrigt handlägga ärendet får vi begära en översättning eller andra kompletterande uppgifter eller handlingar.

Ansök i tid

Företaget ska ansöka så fort det står klart att det finns ett behov av dispens. Företagets styrelse, firmatecknare och verkställande direktören kan bli helt förhindrade att fungera om styrelsen blivit obehörig på grund av avgångar eller att en eller flera personer har flyttat till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Om du fått dispens och vill få dispens igen ska du ansöka igen innan dispensen går ut.

Skicka in en bestyrkt kopia av pass

Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för varje person som företaget söker dispens för. Kravet gäller även personer som är svenska medborgare eller har ett svenskt personnummer.

Sök inte dispens i onödan

Det kan vara en fördel att företaget har en åtminstone en styrelseledamot som bor i Sverige. Undersök hur ni kan minska antalet dispenser som behövs.

Vilka företag kan få dispens?

Både stora och små företag kan få dispens. Vi kan i vissa fall bedöma något mildare för riktigt små företag.

Det är en fördel om det finns åtminstone en ordinarie styrelseledamot som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Det är lättast att få dispens när det endast handlar om att en eller flera styrelsesuppleanter bor utanför EES.

Kraven är störst när det gäller dispens för verkställande direktören. Detta gäller både publika och privata aktiebolag. För att få dispens för den verkställande direktören krävs i regel att företaget har en vice verkställande direktör som bor inom EES. Undantagsvis har vi gett dispens även i andra fall men då med en ganska stark tidsbegränsning, maximalt ett år.

För att få dispens ska du visa på särskilda skäl.

I vilka situationer kan företaget inte få dispens?

I vissa situationer kommer företaget inte att få dispens. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Företaget har inte betalat in ansökningsavgiften. Vi avvisar ansökan.
  • Ansökan återkallas eller förfaller av andra skäl. Vi avskriver ansökan.
  • Skälen är inte tillräckliga. Vi avslår ansökan.
  • Det finns skäl mot att ge dispens. Vi avslår ansökan eller ger dispens endast för en kortare tid. Exempel är när företaget inte har skött sina skyldigheter mot Bolagsverket, såsom att lämna kompletta anmälningar samt att skicka in årsredovisningar och, när det krävs, revisionsberättelser i tid.

Vad händer om företaget inte får dispens?

Om företaget inte får dispens måste företaget genast göra så att företagets ledning följer kraven på bosättning.

Om du redan lämnat in ett ärende om registrering kan du skicka in en komplettering med exempelvis nya styrelseledamöter eller en ny verkställande direktör som inte kräver dispens. Om du inte ändrar anmälan så att dispens inte behövs kan registreringsärendet avslutas.

Om registreringsärendet avslutas händer följande:

  • Du ville få ett nytt företag registrerat. Företaget blir inte registrerat.
  • Du ville göra ändringar för ett befintligt företag. Vi kanske inte kan registrera ändringen alls. Då kan de gamla uppgifterna stå kvar i registret, eventuellt med anmärkning. Ett annat alternativ är att vi kan registrera ändringen, men då med en anmärkning i aktiebolagsregistret. En anmärkning kan i värsta fall senare leda till tvångslikvidation.

Att överklaga beslutet

Om vi fattar ett slutligt beslut i ett dispensärende som innebär att företaget inte får dispens kan företaget i regel överklaga beslutet. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas till Bolagsverket. Överklagandet ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från beslutet.