Bosättning – styrelsen

Styrelse, vd och särskild firmatecknare

För aktiebolag finns det krav på att vissa personer i företaget ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om företaget inte uppfyller dessa krav kan du ansöka om dispens.

Krav på bosättning

Följande personer ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt huvudreglerna:

  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • minst en särskild firmatecknare om styrelsen har utsett någon sådan.

Minst en särskild firmatecknare ska vara bosatt inom EES för att bosättningskravet för särskilda firmatecknare ska vara uppfyllt.

Bara den som är folkbokförd i Sverige räknas i detta sammanhang som bosatt i Sverige. Detta gäller oavsett om personen är svensk medborgare.

Arbetstagarrepresentanter

Bosättningskravet gäller även för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är arbetstagarrepresentanter. Om det finns sådana räknas de här in i hela det antal som till hälften ska vara bosatta inom EES.

Länder som ingår i EES

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Söka dispens

Om företaget inte uppfyller dessa krav kan du ansöka om dispens.

När krävs en särskild delgivningsmottagare?

Om ingen av företagets ställföreträdare är folkbokförd i Sverige ska företaget utse en särskild delgivningsmottagare. Bara en person får utses. Denna person ska vara folkbokförd i Sverige. Hen kan samtidigt vara exempelvis styrelsesuppleant.  

Som ställföreträdare räknas:

  • styrelseledamöter
  • särskilda firmatecknare
  • den verkställande direktören.

Enligt en rekommendation från Revisorsinspektionen bör inte företagets revisor åta sig uppdrag som särskild delgivningsmottagare. 

Vi kan inte ge dispens från kravet på delgivningsmottagare.

Lagar och regler