Arbetstagarrepresentanter i aktiebolag

De anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar kan utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Vilka ska ha arbetstagarrepresentanter?

För att arbetstagarrepresentanter ska finnas krävs två saker:

  • Företaget ska vara av en viss storlek.
  • Ett beslut ska fattas av en arbetstagarorganisation (fackförening) som har kollektivavtal, se vidare nedan.

Företaget storlek och antalet representanter

  • Om företaget under det senaste räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare i Sverige har de anställda rätt till två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
  • Om företaget är verksamt i olika branscher och har sysselsatt i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare i Sverige under det senaste räkenskapsåret har de anställda rätt till tre styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Antalet arbetstagarledamöter får inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter.

Hur räknas arbetstagarrepresentanterna jämfört med de övriga ledamöterna?

Arbetstagarledamöterna ingår i det totala antal styrelseledamöter som vid varje tid finns i företaget. Men de räknas inte med i det antal som ska finnas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen (för ekonomiska föreningar: stadgarna och lagen om ekonomiska föreningar). Skillnaden beror på att de inte utses av bolagsstämman (föreningsstämman).

Moderföretag i koncerner

Om det är fråga om ett moderföretag gäller siffrorna de anställda i koncernen.

Beslutet fattas av fackföreningen

Ett beslut att ha arbetstagarrepresentanter kan fattas av en lokal arbetstagarorganisation som har tecknat kollektivavtal med aktiebolaget eller föreningen. Fackföreningen ska sedan meddela detta skriftligt till företagets styrelse.

Samma regler som för andra företrädare

Arbetstagarrepresentanterna räknas in i styrelsen och är i princip likställda med styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utses av bolagsstämman (föreningsstämman) eller på det sätt som anges i bolagsordningen (stadgarna).

När hela styrelsen ska skriva under ett viktigt dokument, som exempelvis årsredovisningen, krävs även arbetstagarledamöternas underskrifter.

Arbetstagarrepresentanter kan vara firmatecknare

Firmateckningsrätten beslutas av styrelsen. Det är inte något som hindrar att arbetstagarrepresentanterna ges ytterligare uppdrag som särskilda firmatecknare, om de går med på det. Men det är ovanligt att styrelsen som i regel är utsedd av bolagsstämman eller föreningsstämman vill ha det så.

En särskild firmatecknare är en person som getts rätt att teckna firman ensam eller exempelvis, tillsammans med en eller flera andra.

Undantag i de vanliga reglerna för arbetstagarrepresentanter

  • Arbetstagarrepresentanterna får inte delta i frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller liknande.
  • En arbetstagarsuppleant har rätt att få underlag till styrelsesammanträden och närvara och yttra sig vid dessa och vid bolagsstämman (föreningsstämman), även om den arbetstagarledamot som han eller hon är suppleant för också är närvarande.
  • En arbetstagarsuppleant kan bara ersätta en arbetstagarledamot.

Det finns fler regler om arbetstagarrepresentanter

Informationen här är en sammanfattning. Det finns flera regler, bland annat om undantag för vissa företag, tidpunkten för tillträde, fördelningen av arbetstagarrepresentanter mellan olika arbetstagarorganisationer och om nämnden för styrelserepresentation.