Vanliga frågor om revisor i aktiebolag

Här samlar vi vanliga frågor om revisorer.

Om vi startar ett aktiebolag, måste vi ha en revisor?

Nej. Ni kan starta ett aktiebolag utan revisor.

Måste vi skicka in en årsredovisning varje år, trots att vi inte har någon revisor?

Ja. Reglerna om årsredovisning påverkas inte. Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning varje år, inom sju månader från räkenskapsårets slut.

Kan en redovisningskonsult göra årsredovisningen?

Den som hjälper till med bokföringen och redovisningen kan också få styrelsens uppdrag att förbereda årsredovisningen. Men det är alltid styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för att den blir gjord och innehållet i den. Det är ju också de som ska skriva under den.

Hur ska bestämmelsen i bolagsordningen om att vi inte har revisor se ut?

Vi föreslår följande text:

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

Kan vi ha en bolagsordning där vi anger att antalet revisorer kan vara från 0 till exempelvis 2?

Nej, det är inte tillåtet. Ni måste skriva antingen

  • "Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor." eller
  • det exakta antalet revisorer eller
  • ett intervall med det lägsta (minst 1) och högsta antalet revisorer som aktiebolaget kan ha.

Detta beror på att bolagsordningen ska vara tydlig i frågan om det finns ett krav på revisor eller inte.

Om vi har ett aktiebolag och väljer bort revisorn, måste vi då skicka in en ny bolagsordning?

Ja. Anmäl att ni väljer bort revisorn på verksamt.se eller på blanketten  Ändringsanmälan, nr 817 , och skicka med både bolagsstämmoprotokollet och den nya bolagsordningen.

Om ni anmäler ändringen på verksamt.se fungerar det som vanligt. Där får ni hjälp att fylla i och skicka in en helt ny bolagsordning.

Får vi ha en revisor även om det står i bolagsordningen att vi inte ska ha det?

Ja. Bolagsstämman får ändå välja en kvalificerad revisor, det framgår av lagen. Tanken är att företagen ska ha valfrihet. Det behövs en lägre majoritet på bolagsstämman för att välja en revisor än för att ändra bolagsordningen. På det här sättet kan företagen, från tid till annan, enklare välja om de ska ha revisor eller inte utan att behöva ändra i bolagsordningen.

Men man måste komma ihåg att ett aktiebolag ska skicka in en revisionsberättelse om det fanns (eller skulle ha funnits) en revisor registrerad på räkenskapsårets sista dag.

Måste vi ändra på fler bestämmelser i bolagsordningen?

Nej, vanligtvis inte. Men det kan i vissa fall finnas bestämmelser i den registrerade bolagsordningen som gör att företaget inte bara kan ta bort bestämmelsen om antalet revisorer och ersätta den med att bolaget inte ska ha någon revisor. Då kan ni behöva ändra fler bestämmelser.

I så fall anmäler ni ändringen på verksamt.se eller på blanketten  Ändringsanmälan, nr 817, och skickar med både bolagsstämmoprotokollet och den nya bolagsordningen.

Blev det någon ändring av tiden för revisorernas uppdrag när lagen ändrades?

Ja – för de företag som inte har någon bestämmelse i bolagsordningen om tiden för revisorernas uppdrag (mandattiden). I dessa företag ändrades mandattiden till 1 år. Men befintliga revisorer som den 1 november 2010 var valda på exempelvis 4 år kan sitta sin mandattid ut. Detta hindrar inte att deras uppdrag kan upphöra i förtid genom beslut av bolagsstämman eller av annan anledning.

Nej – för de företag som behåller en bolagsordning med en bestämmelse om revisor och med en bestämmelse om mandattid. Då ändras inte denna.

Hur ska vi göra om vi vill behålla revisorn, men ändra mandattiden som står i bolagsordningen?

Då får ni göra en vanlig anmälan om ändring av bolagsordningen. Ni kan då skriva så här i revisorsparagrafen i bolagsordningen:

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse x antal revisorer och x antal revisorssuppleanter. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första (andra, tredje eller fjärde) räkenskapsåret efter valet av revisor.

Ni får inte skriva att mandattiden är exempelvis 1–4 år. Den ska vara exakt och får inte vara längre än 4 år.

Läs också om hur man får skriva antalet revisorer längre upp på sidan här bland vanliga frågor.

Kan vi skicka in en granskningsrapport med årsredovisningen?

Nej, det är bara revisionsberättelser som ska skickas till Bolagsverket. En revisionsberättelse för ett aktiebolag måste göras av en auktoriserad eller godkänd revisor som har utsetts av bolagsstämman.

Hur blir det med revisorsintygen om vi inte har någon revisor?

Om det står i lagtexten att ett intyg eller yttrande ska skrivas av en auktoriserad eller godkänd revisor ska det fortfarande skickas in till Bolagsverket. Detta gäller exempelvis intyg vid apportegendom och fusion. Om det istället står i lagtexten att intyget eller yttrandet ska skrivas av bolagets revisor behöver ni inte skicka in det.