Revisor i aktiebolag

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha det.

Aktiebolag utan revisor

I den här filmen får du tips om vad som är bra att tänka på vid start av ett aktiebolag utan revisor.

Frågor och svar

Vanliga frågor om revisor

Vilka aktiebolag kan välja bort revisor?

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Det ska vara samma värde för båda åren.

Om moderbolaget kan välja bort kravet på revisor, men inte den koncern moderbolaget ingår i, måste moderbolaget ändå ha revisor.

Dessutom kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Beräkningen av värdena

Värdena ska beräknas på samma sätt som beräkningen görs inom redovisningslagstiftningen. Om du vill läsa mer om hur dessa värden ska beräknas, kan du göra det hos Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats..

Bolagsverket anser att bedömningen av om gränsvärdet är uppfyllt (inklusive om det finns koncern eller inte) ska göras utifrån årsredovisningar (koncernredovisningar) med fastställda resultaträkningar och balansräkningar.

Detta kan därför tidigast ske när ett aktuellt räkenskapsår gått ut (alltså tidigast en dag, och rätteligen senast sex månader, in på det närmast kommande räkenskapsåret).

Vilka effekter får det att inte ha revisor?

Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om det har behov av hjälp på annat sätt. Företaget kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen och hjälp med skattedeklarationerna.

Även när ett aktiebolag väljer att inte ha revisor ska bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor (kanske bara för ett visst räkenskapsår).

Aktiebolag som måste ha revisor

Aktiebolag som når upp till kraven på att ha revisor måste ha det.

De aktiebolag som alltid måste ha revisor oavsett storlek är:

 • publika aktiebolag
 • aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
 • aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas.

Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

Krav på revisorer

Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen:

 • godkända revisorer
 • auktoriserade revisorer
 • registrerade revisionsbolag.

En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte

 • vara i konkurs
 • ha förvaltare
 • ha näringsförbud
 • ha rådgivningsförbud
 • vara bosatt utanför EES.

För revisorer som inte har fått sin behörighet från Revisorsinspektionen eller som är bosatta utanför EES finns regler om särskilt kunskapsprov och om dispens från bosättningskravet i revisorslagen (2001:883) Länk till annan webbplats..

Redovisning och revision

Revisorn ska granska räkenskaperna och hur styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget och skriva en revisionsberättelse. Revisorn har också skyldighet att anmäla vissa brott som upptäcks vid granskningen.

Om aktiebolaget har en revisor får denna aldrig sköta företagets räkenskaper.

Revisionsberättelse eller inte?

Om ett företag hade, eller skulle ha haft, en revisor registrerad på den sista dagen av ett räkenskapsår (bokslutsdagen), måste det också skicka in en revisionsberättelse för det räkenskapsåret. Detta gäller alltså även om aktiebolaget inte har krav på revisor enligt bolagsordningen. Revisionsberättelsen ska ha lagts fram på årsstämman.

Läs mer om när ett aktiebolag måste skicka in en revisionsberättelse.