Ansök om tillstånd till vinstutdelning

Om ett aktiebolag ska besluta om vinstutdelning behövs det normalt inget tillstånd. Men i vissa fall måste ett aktiebolag ansöka om tillstånd hos Bolagsverket.

Vi måste besluta om tillstånd innan bolagsstämman kan besluta om vinstutdelning och företaget kan genomföra vinstutdelningen.

När krävs tillstånd?

Ansökan om tillstånd krävs om aktiebolaget vill besluta om vinstutdelning inom tre år efter registrering av beslut om

 • minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
 • minskning av uppskrivningsfond för förlusttäckning
 • minskning av fond för utvecklingsutgifter för förlusttäckning.

Det behövs inget tillstånd om företaget efter, eller i samband med minskningsbeslutet, har ökat aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet.

Tillstånd för vinstutdelning

 1. Anmäl till Bolagsverket. Styrelsen ansöker om tillstånd.
 2. Bolagsverket kallar. Vi kallar på borgenärer via i Post– och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader och räknas från kungörelsedatumet. När kallelsetiden har gått ut skickar vi ett beslut om tillstånd. Efter registreringen får aktiebolaget en registeruppgift.
 3. Styrelsen skriver ett förslag till vinstutdelning som blir ett underlag för aktieägare på bolagsstämman.
 4. Bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning.
 5. Genomför vinstutdelningen.
 6. Anmäl till Bolagsverket. Är beslutet fattat på en extra stämma ska aktiebolaget anmäla vinstutdelningen till Bolagsverket.

Kallelse på borgenärer

När ansökan kommer in till oss:

 • Vi kallar aktiebolagets borgenärer och kungör kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader (62 dagar) och räknas från kungörelsedatumet.
 • Vi skickar en underrättelse om kallelsen till Skatteverket i den region där aktiebolaget har sitt säte.

Kallelsen innehåller ett föreläggande om att senast en viss dag skicka in en skriftlig anmälan till oss om att borgenären motsätter sig ansökan om tillstånd. De borgenärer som inte anmäler någon motsättning anses ha sagt ja till ansökan.

Vad händer när kallelsetiden har passerats?

Om någon borgenär motsätter sig beslutet, överlämnar vi ärendet till tingsrätten på den ort där aktiebolaget har sitt säte. Domstolen kan då antingen lämna tillstånd eller avslå ansökan. I övriga fall beslutar vi om tillstånd för aktiebolaget att fatta beslut om vinstutdelning.

Efter registreringen får aktiebolaget en registeruppgift. När en domstol beslutar om att lämna tillstånd registreras detta först när rättens beslut har vunnit laga kraft.