Kallelse till bolagsstämma

Det finns regler för när och hur styrelsen ska kalla aktieägarna till en bolagsstämma. På den här sidan kan du läsa reglerna för alla sorters stämmor och alla sorters aktiebolag.

Innehåll i kallelsen

Kallelsen för alla aktiebolag ska innehålla:

 • tid och plats för stämman
 • förslag på dagordning
 • huvudsakligt innehåll i varje förslag
 • information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

Det finns också vissa ytterligare krav beroende på vilka frågor som ska tas upp på stämman.

Styrelsen kallar till en bolagsstämma

Det är styrelsen som ansvarar för att aktieägarna blir kallade till bolagsstämmor.

Läs mer om vilka som ska delta på stämmor på sidan om att hålla bolagsstämmor.

När ska styrelsen kalla till bolagsstämman?

Det är olika regler för när styrelsen ska kalla beroende på vilken sorts bolagsstämma företaget ska ha.

Årsstämma

Styrelsen ska kalla till en årsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman.

I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler om att kallelsen kan skickas ut senare än fyra veckor, men inte senare än två veckor före stämman.

Fortsatt bolagsstämma

Beroende på när stämman ska vara måste inte styrelsen kalla aktieägarna.

Inom fyra veckor

Styrelsen behöver inte kalla aktieägarna om den fortsatta bolagsstämman ska vara inom fyra veckor räknat från årsstämmans första dag.

Fyra veckor eller senare

Kalla till en fortsatt bolagsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman om den ska vara fyra veckor eller senare räknat från årsstämmans första dag.

Extra bolagsstämma

Beroende på vad den extra bolagsstämman ska handla om så ska styrelsen kalla vid olika tidpunkter.

Stämma om att ändra bolagsordningen

Kalla till en extra bolagsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman om den ska handla om att ändra bolagsordningen.

I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler föreskrivas att styrelsen kan kalla senare än 4 veckor, dock senast 2 veckor före.

Stämma om andra frågor

Kalla till en extra bolagsstämma tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman om den ska handla om andra frågor än att ändra bolagsordningen.

Aktieägare kan lämna förslag

Aktieägare kan lämna in förslag som de vill att bolagsstämman ska ta beslut om. Då ska aktieägaren lämna in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska vara hos styrelsen senast en vecka innan styrelsen tidigast får kalla till bolagsstämman. Styrelsen är skyldig att ha med förslaget i kallelsen och dagordningen om det är hos dem i rätt tid.

Om begäran kommer in senare ska styrelsen ändå ha med förslaget i kallelsen, om tiden räcker för att ta upp förslaget i kallelsen.

Hur ska styrelsen kalla till bolagsstämman?

Styrelsen ska alltid kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen.

Utöver detta så finns det ytterligare regler för de olika aktiebolagsformerna. Vi har samlat de specifika reglerna här.

Privata aktiebolag

Styrelsen ska skicka ut kallelsen med post om något av det här planeras:

 • Stämman ska vara tidigare än vad som står i bolagsordningen.
 • Stämman ska vara senare än vad som står i bolagsordningen.
 • Aktieägarna ska besluta om ändringar i bolagsordningen som kräver högre majoritet än minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda på stämman.
 • Aktieägarna ska ta ställning till om företaget ska gå i likvidation.
 • Aktieägarna ska granska likvidatorns slutredovisning.
 • Aktieägarna ska ta ställning till om likvidationen ska upphöra.

Publika aktiebolag utanför reglerad marknad

Reglerna nedan gäller publika aktiebolag som inte är noterade på en reglerad marknad.

Kallelsen ska publiceras offentligt

Kallelsen ska alltid publiceras i:

 • Post- och Inrikes Tidningar
 • minst en rikstäckande dagstidning (vilken eller vilka rikstäckande tidningar som används för publicering ska stå i bolagsordningen).

I vissa fall måste kallelsen också skickas med post

Styrelsen ska skicka ut kallelsen med post om något av det här planeras:

 • Stämman ska vara tidigare än vad som står i bolagsordningen.
 • Stämman ska vara senare än vad som står i bolagsordningen.
 • Aktieägarna ska besluta om ändringar i bolagsordningen som kräver högre majoritet än minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda på stämman.
 • Aktieägarna ska ta ställning till om företaget ska gå i likvidation.
 • Aktieägarna ska granska likvidatorns slutredovisning.
 • Aktieägarna ska ta ställning till om likvidationen ska upphöra.

Om företaget har valt att kalla som publika aktiebolag på reglerad marknad

Även publika bolag som inte är noterade på en reglerad marknad får skriva i sin bolagsordning att de ska kalla på samma sätt som publika aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad.

Men då måste företaget också följa reglerna för de noterade företagen om att tillhandahålla handlingar innan årsstämman och andra bestämmelser för kallelsen.

Publika aktiebolag på reglerad marknad

Publika aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad, eller en motsvarande marknad utanför EES, ska följa särskilda regler för var kallelsen ska publiceras. Företagets bolagsordning kan innehålla ytterligare bestämmelser.

Kallelsen ska publiceras offentligt

Kallelsen ska publiceras

Rikstäckande dagstidningar

Följande dagstidningar räknas som rikstäckande:

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet
 • Expressen
 • Dagens Industri.

Kallelsen som publiceras i en dagstidning kan vara mer kortfattad än de andra så länge den innehåller uppgifter om företagets namn och organisationsnummer, vilken typ av bolagsstämma som ska hållas, tid och plats för stämman och information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

Den publicerade kallelsen ska dessutom innehålla information om att en fullständig kallelse

 • finns på företagets webbplats
 • kan skickas till den som vill ha det.

Av den publicerade kallelsen ska det också framgå om

 • aktieägarna ska besluta om ändringar i bolagsordningen som kräver högre majoritet än minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda på stämman.
 • aktieägarna ska ta ställning till om företaget ska gå i likvidation
 • aktieägarna ska granska likvidatorns slutredovisning
 • aktieägarna ska ta ställning till om likvidationen ska upphöra.

I vissa fall måste kallelsen också skickas med post

Styrelsen ska skicka ut kallelsen med post om något av det här planeras:

 • Stämman ska vara tidigare än vad som står i bolagsordningen.
 • Stämman ska vara senare än vad som står i bolagsordningen.