Hålla bolagsstämma

På den här sidan kan du läsa om regler för plats och tid för bolagsstämman, och om vem som får delta och rösta på stämman.

På bolagsstämman ska deltagarna följa dagordningen och stämmans ordförande ska se till att någon skriver ett protokoll.

Tid för årsstämman

En ordinarie bolagsstämma kallas årsstämma och ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets slut.

Plats för bolagsstämman

Bolagsstämman ska hållas i den kommun där styrelsen har sitt säte.

Vill företaget ha bolagsstämman någon annanstans?

Det finns två sätt att ha bolagsstämman på en annan plats än i kommunen där företaget har sitt säte:

  • Om det står i bolagsordningen att företaget får det, kan företaget ha bolagsstämman på en annan plats i Sverige. Det är alltid bolagsordningen som är registrerad hos oss på Bolagsverket som är den som gäller.
  • Om alla aktieägare tillsammans bestämmer det kan företaget ha bolagsstämman på en annan plats, även utomlands. Beslutet ska finnas med i bolagsstämmoprotokollet.

Rösta på bolagsstämman

Aktieägarna röstar om punkterna på dagordningen.

För olika typer av beslut krävs att olika stora andelar av aktieägarna röstar för beslutet för att det ska gå igenom. Generellt räknas vissa beslut som viktigare och kräver större majoritet. Vad som gäller för ett specifikt beslut hittar du på sidan om just den ändringen. Här går vi igenom de vanligaste sorternas majoriteter som krävs:

Enkel majoritet

Enkel majoritet kallas ibland för absolut majoritet.

Mer än hälften av de röster som avges på stämman läggs för beslutet.

Relativ majoritet

Det förslag som får flest röster är det som gäller. Denna regel ska användas vid val. Det är alltså inte tillåtet att kräva högre majoritet vid val.

Kvalificerad majoritet

Två tredjedelar både av de röster som avges på bolagsstämman och av de aktier som är företrädda där måste vara för beslutet. Oavsett hur många aktier eller röster som finns i aktiebolaget.

Om det finns flera olika aktieslag i företaget måste en kvalificerad majoritet uppnås inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman, om deras aktiers rätt försämras.

Extra kvalificerad majoritet

  1. Aktieägare av minst 90 procent av företagets aktier måste närvara på stämman.
  2. Alla närvarande måste rösta för beslutet.

Närvara på bolagsstämman

De här får alltid närvara på bolagsstämman:

  • aktieägare som på dagen för bolagsstämman är inskrivna i aktieboken
  • styrelseledamöter
  • eventuell verkställande direktör
  • eventuell revisor
  • eventuella arbetstagarrepresentanter

Vill andra delta på stämman?

Bolagsstämman får besluta att även andra personer får närvara eller, på annat sätt, följa bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om samtliga aktieägare som närvarar vid bolagsstämman stödjer det. Ett sådant beslut tas därmed ofta i början av stämman.

Det kan också stå i bolagsordningen att andra får närvara eller följa stämman.

De som är arbetstagarsuppleanter får närvara även om de arbetstagarledamöter som de är suppleanter för också är där.

Ta hjälp av advokat eller liknande om det behövs

Redan de regler som finns i lagen är krångliga.

Dessutom kan det finnas andra bestämmelser i bolagsordningen. Det kan gälla vilken majoritet som krävs för ett giltigt beslut. Vid val får dock inte krävas högre majoritet, som ovan. I många andra beslut är det endast tillåtet med bestämmelser om högre krav. Det kan också finnas krav på att ett visst antal aktier ska vara företrädda för att beslut ska få fattas, eller att beslut ska godkännas av utomstående, eller för när och hur bolagsstämmans ordförande kan använda sin utslagsröst.

Lagar och regler

7 kap. aktiebolagslagen (2005:551) Länk till annan webbplats.