Dagordning för bolagsstämman

Här hittar du dagordningar för årsstämma, extra bolagsstämma och fortsatt bolagsstämma. Dagordningarna beskriver de punkter bolagsstämman måste ta upp.

Självklart kan styrelsen själva välja att lägga till egna punkter.

Årsstämma

Gör det här på årsstämman:

 1. Välj ordförande för stämman.
 2. Ta fram och godkänn röstlängden.
 3. Välj en eller två justerare.
 4. Pröva om kallelse till årsstämman gått ut som den skulle.
 5. Godkänn dagordningen.
 6. Lägg fram årsredovisningen, och den eventuella revisionsberättelsen.
 7. Besluta om
  1. att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, inklusive en eventuell koncerns resultat- och balansräkning
  2. hur företaget ska disponera vinsten (föra över till nästa år eller dela ut ) eller förlusten
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
  4. andra punkter som är obligatoriska enligt företagets egen bolagsordning
 8. Välj styrelse. De företag som ska ha revisor ska här också välja revisor.
 9. Bestäm arvoden till styrelsen och den eventuella revisorn.

Efter årsstämman ska styrelsen förbereda årsredovisningen för att lämnas in.

Extra bolagsstämma

Gör det här på den extra bolagsstämman:

 1. Välj ordförande för stämman.
 2. Ta fram och godkänn röstlängden.
 3. Välj en eller två justerare.
 4. Pröva om kallelse till stämman gått ut som den skulle.
 5. Godkänn dagordningen.
 6. Ta de beslut som är anledningen till den extra bolagsstämman. Det kan vara till exempel val av styrelse eller revisor, beslut om ändring av bolagsordning eller extra utdelning.

Fortsatt bolagsstämma

Gör det här på den fortsatta bolagsstämman:

 1. Välj ordförande för stämman.
 2. Ta fram och godkänn röstlängden.
 3. Välj en eller två justerare.
 4. Pröva om kallelse gått ut som den skulle.
 5. Godkänn dagordningen.

Ta de beslut som är anledningen till den extra bolagsstämman. Det kan till exempel vara att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, besluta om hur företaget ska disponera vinsten eller förlusten eller besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.