Redovisningsvaluta

Aktiebolag kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Ändras redovisningsvalutan i ett aktiebolag ska du anmäla det till oss.

Övergång till euro för aktiebolag

I ett aktiebolag ska redovisningsvalutan och aktiekapitalet vara i samma valuta. Om aktiebolaget övergår till redovisning i euro, måste också aktiekapitalet räknas om till euro. Omräkningen ska ske enligt Europeiska centralbankens valutakurser Länk till annan webbplats..

  1. Ändra bolagsordningen och anmäl till Bolagsverket
  2. Bolagsverket räknar om aktiekapitalet till euro
  3. Besluta om följdändringar och anmäl till Bolagsverket

1. Ändra bolagsordningen och anmäl till Bolagsverket

Bolagsstämman beslutar att gå över till euro genom att ändra sin bolagsordning.

I den nya bolagsordningen måste det då finnas en tydlig bestämmelse om att euro ska vara aktiebolagets redovisningsvaluta, till exempel: ”Aktiebolaget ska ha sin redovisning i euro.”

Beslutet att ändra bolagsordningen börjar gälla först från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter registreringen. Aktiebolaget bör därför fatta beslut och anmäla ändringen i god tid innan det nya räkenskapsåret börjar. Om Bolagsverket inte hinner registrera ändringen av bolagsordningen innan dess, kan ändringen börja gälla först från och med därpå följande räkenskapsår.

2. Bolagsverket räknar om aktiekapitalet till euro

Omräkningen görs när det nya räkenskapsåret har inträtt och sker enligt Europeiska centralbankens (ECB:s) växelkurs den sista svenska bankdagen under det föregående räkenskapsåret.

Bolagsverket utfärdar en särskild registeruppgift och skickar den till aktiebolaget. Registeruppgiften visar omräkningskursen och aktiekapitalet i euro.

3. Besluta om följdändringar och anmäl till Bolagsverket

När omräkningen är registrerad och meddelad, ska styrelsen lägga fram de förslag till följdändringar av bolagsordningen som är nödvändiga. Det ska ske senast till den första ordinarie bolagsstämman som inträffar efter att beslutet om byte av redovisningsvaluta fått verkan. Följdändringarna gäller främst aktiekapitalgränserna som fortfarande står i kronor i bolagsordningen.

Nya aktiebolag kan ha euro som redovisningsvaluta från start

Ett aktiebolag kan ha sin redovisning i euro redan från när det bildas. Valutan ska finnas med i förslaget till bolagsordning.

Aktiekapitalet ska vara i euro. Aktiekapitalet i euro ska motsvara minst 25 000 kronor för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag enligt den växelkurs som gällde vid datumet för stiftelseurkunden.

Bokföringen måste vara i euro redan från starten, alltså från registreringsdagen.

Valuta i årsredovisningen

Den gamla valutan ska redovisas i årsredovisningen för det räkenskapsår då beslutet om ändringen togs. För nästkommande räkenskapsår ska redovisning ske i den nya valutan.

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya valutan. Aktiebolaget  ska då tillämpa den växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken (ECB) den sista svenska bankdagen under det gamla räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen utgör ingående balans för det nya räkenskapsåret. Beloppen i en koncernredovisning ska anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning.

Återgå till redovisning i kronor

Om företaget har bytt redovisningsvaluta en gång krävs ett tillstånd från Skatteverket innan företaget får byta igen. Även ett beslut om att gå tillbaka till den förra valutan ska ske genom ändring av bolagsordningen. Beslutet börjar gälla från och med ingången av det räkenskapsår som följer närmast efter beslutet.

Vid återgång från euro till kronor kan det omräknade aktiekapitalet i ett aktiebolag bli mindre än de 25 000 kronor respektive 500 000 kronor som krävs. Om så är fallet, måste företaget anmäla ökning av aktiekapitalet inom sex månader. Om vi inte får in en sådan anmälan inom den tiden inleder vi ett likvidationsförfarande.

Företag i en fusion måste ha samma valuta

Fusion får bara ske om de företag som ska gå samman har samma redovisningsvaluta. Detta gäller dock inte vid gränsöverskridande fusioner.