Rapportera betalningar som företaget gjort till myndigheter

Om företaget är verksamt inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog måste du varje år skicka in en rapport till Bolagsverket. Den ska visa vilka betalningar som företaget gjort till myndigheter under året. Syftet med rapporten är bland annat att den ska bidra till att motverka korruption.

Vilka företag måste upprätta rapporten?

Rapportkravet gäller följande företag med verksamhet inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog:

 • aktiebolag som är större företag
 • handelsbolag som är större företag
 • kreditinstitut och värdepappersbolag
 • försäkringsföretag.

Med verksamhet inom utvinningsindustrin menas prospektering, utveckling, utvinning och därmed jämförlig verksamhet som gäller olja, naturgas, kol, torv, sand, grus, sten, lera, salt, metallmalmer eller andra mineraler.

Med verksamhet inom avverkning av naturskog menas avverkning av naturskog eller utförande av transporter för sådan avverkning. Med naturskog menas skog och annan trädbevuxen mark med inhemska arter, där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig verksamhet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning.

Innehåll i rapporten

Rapporten ska innehålla upplysningar om följande betalningar som företaget har gjort till myndigheter:

 • ersättning för produktionsrättigheter
 • skatt som tas ut från företag på inkomst, produktion eller vinst och inte är skatt på fysiska personers inkomst och inte heller mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan skatt på konsumtion
 • royalty
 • utdelning
 • kontrakts-, upptäckts- eller produktionsbonus
 • ersättning för licens eller koncession
 • betalning för infrastrukturförbättringar.

Med myndighet menas statliga, regionala och lokala myndigheter, både svenska och utländska. Det innefattar också företag som kan ses som dotterföretag till en myndighet.

Rapporten ska vara på svenska och ska upprättas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Betalningar under 860 000 behöver inte vara med

Rapporten behöver inte omfatta betalningar som ensam, eller tillsammans med andra sammanhängande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår. Om företaget har betalat på något annat sätt än med pengar ska du skriva hur värdet har beräknats.

Skicka rapporten till oss

Skicka en bestyrkt kopia av rapporten till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Vad händer om rapporten inte kommer in i tid?

Bolagsverket kan förelägga företagets företrädare att skicka in rapporten och förena föreläggandet med vite.

Regler för koncerner och rapportering utanför EU

Om företaget ingår i en koncern behöver du inte lämna någon rapport om moderföretaget i koncernen lämnar en rapport där betalningarna ingår. Detta gäller under förutsättning att moderföretaget upprättar rapporten enligt svensk lag eller motsvarande bestämmelser i ett annat medlemsland inom Europeiska unionen.

Om företaget gör rapporten i ett land utanför EU behöver du inte göra den enligt svensk lag, under förutsättning att Europeiska kommissionen har bedömt att landets regler motsvarar EU:s regler. Men du måste ändå skicka en bestyrkt kopia av rapporten, på svenska, till oss inom sju månader från räkenskapsårets slut.