Underrätta aktieägare – teckningsoptioner

Om aktieägare ska ha företrädesrätt att delta i en emission av teckningsoptioner ska bolagsstämmans beslut om emissionen genast skickas till de aktieägare vars postadress är känd för aktiebolaget.

Detsamma gäller beslut som styrelsen fattat på grund av ett tidigare lämnat bemyndigande. Även när styrelsen beslutat om emission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, ska aktieägarna med företrädesrätt underrättas om styrelsens beslut.

Dessa underrättelser behöver inte ske om samtliga aktieägare varit företrädda vid den bolagsstämma som beslutat om emissionen. Någon underrättelse behöver inte heller ske om aktiebolaget är ett avstämningsbolag.