Innehållet i beslutet – teckningsoptioner

Här kan du läsa vad beslutet om emission av teckningsoptioner ska innehålla och vad du i vissa fall måste skriva.

Innehåll i beslutet

 • Det antal teckningsoptioner eller högsta antal teckningsoptioner eller lägsta och högsta antal teckningsoptioner som ska ges ut.
 • Den rätt att teckna teckningsoptioner som aktieägarna eller någon annan ska ha. Om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt ska skälen till detta samt grunderna för teckningskursen, om teckningsoptionerna ges ut mot betalning, anges (detta kan även anges i bilaga).
 • Inom vilken tid teckning av teckningsoptioner ska ske eller att teckning ska ske genom betalning. I de fall aktieägarna ska ha företrädesrätt att teckna sig för teckningsoptionerna får inte teckningstiden understiga två veckor från det att underrättelsen har skett. Om samtliga aktieägare varit företrädda på bolagsstämman får teckningstiden inte understiga två veckor från beslutet. I avstämningsbolag räknas tiden från avstämningsdagen.
 • Den fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för teckningsoptioner som inte tecknas med företrädesrätt.
 • Uppgift om teckningsoptionerna ska ges ut mot betalning eller inte.
 • Det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med.
 • Det belopp som ska betalas för varje ny aktie – teckningskursen. Teckningskursen får inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde.
 • Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det stå om det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den bundna överkursfonden eller till den fria överkursfonden. Det är även möjligt att fördela överkursen mellan de två fonderna. Det här gäller beslut tagna från och med den 1 januari 2021.
 • Inom vilken tid optionsrätten får utnyttjas.
 • Från vilken tidpunkt (det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning.

Innehåll i beslutet i vissa fall

 • Att kuponger som hör till aktiebreven ska användas som emissionsbevis.
 • Att överskjutande teckningsrätter ska säljas via bolaget.
 • Avstämningsdagen, om bolaget är avstämningsbolag och aktieägare ska ha företrädesrätt att delta i emissionen. Avstämningsdagen får inte sättas tidigare än en vecka från dagen för beslutet.
 • Det belopp som ska betalas för varje teckningsoption.
 • Inom vilken tid teckningsoptionerna ska betalas eller, om så har beslutats, att teckning ska ske genom betalning.
 • Att teckningsoptionerna ska betalas med apportegendom eller att de ska tecknas med kvittningsrätt.
 • Övriga särskilda villkor för tecknande av teckningsoptioner. Avser de fall när ett skuldebrev knyts till teckningsoptionen.
 • Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser inom sig att innan teckningstiden börjar besluta om
  • det antal teckningsoptioner som ska ges ut
  • vilket belopp som ska betalas för varje teckningsoption
  • det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) och hur eventuell överkurs ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden (det sista gäller beslut tagna från och med den 1 januari 2021)
  • övriga särskilda villkor.

   Ett sådant bemyndigande får lämnas endast om teckningsoptionerna ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

   Om företaget är ett avstämningsbolag och aktieägarna ska ha företrädesrätt ska bemyndigandet innehålla uppgift om att villkoren beslutas senast fem vardagar före avstämningsdagen.
 • De nya aktiernas aktieslag, om det i bolaget finns eller kan ges ut aktier av olika slag.
 • Att bolagsordningens förbehåll om hembud, samtycke, förköp, omvandling av aktier till annat slag eller inlösen av aktier ska gälla för de nya aktierna eller inte.
 • Övriga särskilda villkor för utnyttjande av optionsrätten.

Om de här uppgifterna redan finns i förslaget kan beslutet i stället hänvisa till förslaget, som du i så fall även ska skicka till Bolagsverket.