Öka aktiekapitalet

Ett aktiebolag kan öka sitt aktiekapital på olika sätt, och det finns olika anledningar till att ett aktiebolag vill öka sitt aktiekapital. Det kan exempelvis handla om att aktiebolaget behöver få in pengar för att kunna förverkliga affärsplaner, som att finansiera investeringar eller ta in nya ägare i aktiebolaget. Med ett högre aktiekapital kan det också vara lättare att få ett banklån.

Aktiebolaget kan också öka sitt aktiekapital genom att göra en fondemission. Det innebär att aktiebolaget omfördelar pengar som redan finns i aktiebolaget till aktiekapitalet.

Att öka aktiekapitalet kan vara komplicerat. Det kan vara klokt att anlita hjälp för att öka aktiekapitalet.

Hur vill du öka aktiekapitalet?

Nyemission

Det vanligaste sättet att öka aktiekapitalet är att genomföra en nyemission. Aktiebolaget ger då ut nya aktier som betalas av den som tecknar sig för (köper) de nya aktierna. Det innebär att både aktiekapitalet och antalet aktier ökar. På det här sättet får aktiebolaget in nytt kapital utifrån.

Vanliga anledningar till nyemission är att ett aktiebolag vill

  • få in pengar
  • finansiera en investering
  • ta in nya aktieägare
  • öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån.

Fondemission

En fondemission innebär att pengar som redan finns i aktiebolaget överförs till aktiekapitalet. På så sätt ökas aktiekapitalet utan att något nytt kapital kommer in till aktiebolaget.

Vanliga anledningar till fondemission är att ett aktiebolaget vill

  • öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån
  • få ner värdet på aktiebolagets aktier
  • bli ett publikt aktiebolag och behöver höja aktiekapitalet till minst 500 000 kronor
  • använda ett aktieägartillskott för att höja aktiekapitalet
  • slippa söka tillstånd för att minska aktiekapitalet.

Teckningsoptioner

Att ge ut teckningsoptioner innebär att de som tecknar sig för optionerna får rätt att i framtiden köpa nya aktier i aktiebolaget till ett förutbestämt pris. Det här används ofta som ett sätt att uppmuntra och motivera exempelvis anställda och styrelseledamöter.

Aktiekapitalet och antalet aktier ökar först när de som har teckningsoptionerna utnyttjar dem och aktiebolaget anmäler att nya aktier har tecknats.

Konvertibler

Att ge ut konvertibler innebär att de som tecknar sig för konvertiblerna lånar ut pengar till aktiebolaget. Den som har en konvertibel får rätt eller skyldighet att i framtiden byta ut sin konvertibel mot aktier i aktiebolaget. Det här används ofta när ett aktiebolag vill få in pengar eller vill kunna erbjuda vissa intressenter att bli aktieägare i aktiebolaget.

Aktiekapitalet och antalet aktier ökar först när den som har en konvertibel byter ut den mot aktier. Om inte något utbyte sker ska aktiebolaget betala tillbaka pengarna till den som har konvertibeln.