Teckna aktierna – nyemission

Det finns olika sätt att teckna aktier. Det kan ske på en separat teckningslista eller direkt i bolagsstämmoprotokollet. Teckning kan även ske genom betalning.

Teckning på teckningslista

Du tecknar aktier genom att skriva din namnteckning bredvid antalet aktier du tecknar, på en teckningslista.

Teckningslistan ska innehålla beslutet om nyemission. Följande handlingar ska finnas som bilagor till teckningslistan eller hållas tillgängliga för tecknaren på en plats som anges i teckningslistan:

  • handlingar som legat till grund för beslutet på bolagsstämman, exempelvis styrelsens redogörelse och revisorsyttrande över kvittning av fordran eller apportegendom
  • en kopia av bolagsordningen.

Teckning direkt i protokollet

Om alla som är berättigade att teckna aktier är närvarande vid den bolagsstämma där emissionsbeslutet fattas, får aktieteckningen göras direkt i stämmoprotokollet. Du tecknar aktierna genom att skriva din namnteckning bredvid antalet aktier du tecknar.

Teckning genom betalning

I emissionsbeslutet får det bestämmas att aktieteckning avseende hela eller del av emissionen ska ske genom betalning. I så fall ska beslutet, de handlingar som legat till grund för beslutet och bolagsordningen hållas tillgängliga för tecknarna hos bolaget.

Aktieteckningen sker i detta fall genom betalningen i stället för genom namnunderskrift på en teckningslista.

Styrelsen beslutar om tilldelning av aktier

När aktieteckningen har skett ska styrelsen besluta hur många aktier varje aktietecknare ska tilldelas. Aktierna ska genast skrivas in i aktieboken, även om aktierna ännu inte har betalats och registrerats. I samband med att de nya aktierna förs in i aktieboken medför de rösträtt på bolagsstämman. Om styrelsen anser att någon aktieteckning är ogiltig, ska aktietecknaren genast få veta det.