Anmäl nyemission

När de nya aktierna är tecknade och betalda ska nyemissionen anmälas till Bolagsverket.

Anmälan ska ha kommit in till oss inom sex månader från det att bolagsstämman eller styrelsen beslutade om nyemissionen. Om styrelsen fattat beslut under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand får dock anmälan ske inom ett år från styrelsens beslut.

Om ett publikt bolag eller ett dotterbolag till ett publikt bolag beslutat om en riktad nyemission till en viss krets (exempelvis till make, ledande befattningshavare eller anställda) ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 § första stycket i 16 kap. aktiebolagslagen har följts.

Bilagor till anmälan

Bilagor som ska följa med anmälan vid betalning med kontanter

 • protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia)
 • ett bankintyg (original) eller revisorsintyg (original). OBS: möjligheten till revisorsintyg gäller bara publika aktiebolag. Bankintyget ska ta upp vad som betalats för aktierna inklusive eventuell överkurs. Det får inte vara utfärdat före emissionsbeslutet.

Bilagor som ska följa med anmälan vid betalning med kvittning

 • protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia)
 • en redogörelse (bestyrkt kopia) för bestämmelsen om kvittning. Vid kvittning ska styrelsens redogörelse innehålla uppgift om vem som är fordringsägare, fordringens belopp, hur stort belopp av fordringen som ska kvittas.
 • ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor över styrelsens redogörelse (bestyrkt kopia). Detta gäller även om företaget inte ska ha en egen revisor.

Bilagor som ska följa med anmälan vid betalning med apport

 • protokoll med emissionsbeslutet (bestyrkt kopia)
 • en redogörelse (bestyrkt kopia) för bestämmelsen om apport. Vid apport ska styrelsens redogörelse innehålla uppgift om
  • omständigheter som kan vara av vikt vid bedömning av värdet på apportegendomen
  • hur värdet på apportegendomen har bestämts och vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid värderingen
  • det värde till vilket apportegendomen beräknas komma att tas upp till i balansräkningen
  • antalet aktier som ska lämnas för apportegendomen
  • vem som tillför apportegendomen.
 • ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor över styrelsens redogörelse (bestyrkt kopia). Detta gäller även om företaget inte ska ha en egen revisor. Av yttrandet ska det framgå:
  • typ av egendom, exempelvis en lastbil
  • att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget
  • att egendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för företaget
  • vilken metod som har använts för att värdera egendomen
  • eventuella svårigheter att värdera apportegendomen.
 • ett yttrande (original) från en auktoriserad eller godkänd revisor (även om företaget inte ska ha en egen revisor) där det ska framgå:
  • typ av egendom, exempelvis en lastbil
  • att all egendom har tillförts företaget
  • att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget
  • att egendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för företaget
  • vilken metod som har använts för att värdera egendomen
  • eventuella svårigheter att värdera apportegendomen.

Bilagor som i förekommande fall ska följa med anmälan

 • den nya bolagsordningen, om en sådan har antagits
 • ett avtal (bestyrkt kopia) om kvittning
 • ett apportavtal (bestyrkt kopia)
 • bolagsstämmans protokoll (bestyrkt kopia), om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand.

Om yttranden och intyg från revisor

De yttranden och intyg från revisor som nämns här ska skrivas under av en auktoriserad eller godkänd revisor. För företag som har en egen revisor finns en möjlighet att på en bolagsstämma utse en annan auktoriserad eller godkänd revisor som ska utföra granskningen. En förutsättning är då att bolagsordningen inte föreskriver annat.

Om företaget inte ska ha egen revisor och inte heller har utsett en revisor har Bolagsverket tolkat det på så sätt att den auktoriserade eller godkände revisorn som utför granskningen inte behöver vara utsedd på en bolagsstämma.

Bankintyg vid nyemission

Bankintyget ska vara i original och daterat dagen för nyemissionsbeslutet eller senare. Bankens namn och telefonnummer ska framgå av intyget.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Bankintyget ska skickas in på papper. Två banktjänstemän ska skriva under intyget om det är utfärdat av en svensk bank.

Oavsett vem som skickar in bankintyget är det viktigt att det tydligt framgår till vilken nyemission som det hör. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget är det extra viktigt att du i bankintyget skriver företagsnamn och organisationsnummer.

Betalning med apportegendom

Om någon del av aktiekapitalet inte ska betalas kontant utan med apportegendom, ska bankintyget bara omfatta den delen som betalas kontant. Hur betalning ska ske ska stå i bolagsstämmobeslutet.

Ska ett högre belopp än ökningen betalas?

Om det är bestämt i bolagsstämmobeslutet att ett högre belopp ska betalas än ökningen av aktiekapitalet kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen.

Vill du anmäla en del av emissionen (delregistrering)?

Du kan dela upp registreringen av emissionen i olika steg i stället för att anmäla hela emissionen vid ett och samma tillfälle. Det kan du bara göra om ökningsbeloppet i emissionsbeslutet har angetts som ett högsta belopp.  

Du anmäler den första delregistreringen enligt ovan.

Då du anmäler den andra eller tredje delregistreringen och så vidare ska anmälan:

 • innehålla uppgift om det emissionsbeslut som anmälan grundar sig på
 • ange antalet tecknade, tilldelade och betalda aktier som nu anmäls
 • innehålla en försäkran på heder och samvete att de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med bestämmelserna i emissionsbeslutet.

Bilagor till anmälan

 • bankintyg eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • revisorsyttrande angående apportegendom 
 • revisorsyttrande i original om att full och godtagbar betalning har lämnats för nyemissionen (publika bolag).

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Aktiebolag – blanketter och mallar hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.