För dig som behöver ansöka om tillstånd att minska aktiekapitalet

Om aktiekapitalet minskas för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital är huvudregeln att företaget måste ansöka om tillstånd hos oss för att få verkställa minskningsbeslutet. Här kan du läsa mer om de olika stegen för att få tillstånd så att minskningen kan verkställas.

Så här gör du för att ansöka om tillstånd för att minska aktiekapitalet

 1. Företaget kontaktar sina kända borgenärer: Företaget meddelar sina borgenärer om minskningsbeslutet, att man kommer att ansöka om tillstånd och att borgenärerna har en möjlighet att motsätta sig att minskningsbeslutet verkställs.
 2. Ansök om tillstånd hos Bolagsverket: Det är viktigt att företaget sedan skickar in ansökan om tillstånd så att inte minskningsbeslutet upphör att gälla.
 3. Vi kallar på företagets borgenärer: När företaget har skickat in ansökan kallar Bolagsverket på företagets borgenärer. Borgenärerna får två månader på sig att bestrida ansökan.
 4. Kallelsetiden på två månader passerar:

  Tabell som innehåller information om när ingen borgenär har hört av sig eller om borgenär bestridit minskningen.

  Ingen borgenär har hört av sig
  vi ger tillstånd

  Borgenär har bestridit minskningen
  vi överlämnar till domstol

  Om ingen borgenär bestrider ansökan i rätt tid ska Bolagsverket ge tillstånd. Företaget kan därefter verkställa beslutet att minska aktiekapitalet.

  Om en borgenär bestrider ansökan överlämnar Bolagsverket ärendet till tingsrätten som då ska besluta om företaget ska få tillstånd eller inte.

   

  Tingsrätten skickar därefter sitt beslut till oss om att antingen ge tillstånd eller avslå ansökan.

1. Företaget kontaktar sina kända borgenärer

När minskningsbeslutet kräver tillstånd för att kunna få verkställas ska företaget skriftligen meddela sina kända borgenärer om minskningsbeslutet och att företaget har för avsikt att ansöka om tillstånd. Av meddelandet ska det också framgå att borgenärerna har rätt att motsätta sig (bestrida) att beslutet verkställs. Tänk på att även Skatteverket och eventuell revisor ses som borgenärer.

Företaget behöver inte meddela borgenärerna om en revisor uttalar sig om att minskningsbeslutet inte medför någon fara för borgenärerna. Ett meddelande behöver inte heller skickas till borgenärer som har fordringar som avser lön, pension eller annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen.

2. Ansök om tillstånd hos Bolagsverket

Företaget ansöker om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet hos Bolagsverket. Ansökan ska skickas in samtidigt med anmälan om minskning eller senast två månader efter det att minskningsbeslutet registrerades.

Vissa aktiebolag ska ansöka om tillstånd att verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet hos allmän domstol. Detta gäller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag.

Läs mer om vad ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet ska innehålla.

Vad händer om

företaget inte skickar in någon ansökan?

Om inte företaget senast två månader från registreringen av minskningsbeslutet kommer in med någon ansökan om tillstånd upphör minskningsbeslutet att gälla. Bolagsverket ska då återställa aktiekapitalet, eventuellt indragna aktier och i vissa fall berörda delar av bolagsordningen. När vi har återställt uppgifterna i aktiebolagsregistret skickar vi ett registreringsbevis till företagets registrerade adress. Bolagsverkets beslut att återställa aktiekapitalet kan överklagas inom två månader från dagen för beslutet.

ansökan skickas in för sent?

Om ansökan om tillstånd kommer in för sent till Bolagsverket upphör minskningsbeslutet att gälla. Vi avvisar då företagets ansökan. Avvisningsbeslutet kan överklagas inom två månader från beslutet.

Om avvisningsbeslutet inte överklagas och beslutet vinner laga kraft ska Bolagsverket återställa aktiekapitalet, eventuellt indragna aktier och i vissa fall berörda delar av bolagsordningen. När vi har återställt uppgifterna i aktiebolagsregistret skickar vi ett registreringsbevis till företagets registrerade adress. Bolagsverkets beslut att återställa aktiekapitalet kan överklagas inom två månader från dagen för beslutet.

ansökan inte är komplett?

Om ansökan inte är komplett skickar vi ett föreläggande och uppmanar företaget att senast en viss dag komplettera ansökan. Om företaget inte gör detta ska Bolagsverket, när sista svarsdagen i föreläggandet har passerats, avvisa ansökan. Avvisningsbeslutet kan sedan överklagas inom två månader från beslutet.

Om avvisningsbeslutet inte överklagas och beslutet vinner laga kraft upphör minskningsbeslutet att gälla och Bolagsverket ska då återställa aktiekapitalet, eventuellt indragna aktier och i vissa fall berörda delar av bolagsordningen. När vi har återställt uppgifterna i aktiebolagsregistret skickar vi ett registreringsbevis till företagets registrerade adress. Bolagsverkets beslut att återställa aktiekapitalet kan överklagas inom två månader från dagen för beslutet.

3. Vi kallar på företagets borgenärer

När en komplett ansökan om tillstånd att få verkställa minskningsbeslutet har kommit in utfärdar Bolagsverket en kallelse på företagets borgenärer. Av kallelsen framgår att en borgenär som vill motsätta sig ansökan ska meddela oss det inom två månader. Kallelsen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Vi skickar också en underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

4. Kallelsetiden på två månader passerar

4 a. Ingen borgenär har hört av sig – vi ger tillstånd

Om ingen borgenär i rätt tid (inom två månader från kallelsen) motsätter sig ansökan ska Bolagsverket ge företaget tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Tillståndet registreras i aktiebolagsregistret.

Företaget kan därefter verkställa minskningen. Har minskningen genomförts med indragning av aktier blir de indragna aktierna i och med registreringen av tillståndet ogiltiga, vilket innebär att de inte längre har några rättigheter i företaget.

Vi skickar ett registreringsbevis i samband med registreringen av tillståndet.

4 b. Borgenär har bestridit minskningen – vi överlämnar ärendet till tingsrätten

Om en borgenär motsätter sig ansökan ska vi överlämna ärendet till tingsrätten på den ort där företagets styrelse har sitt säte.

Tingsrätten ska ge tillstånd om det visar sig att den eller de borgenärer som motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska tingsrätten avslå ansökan om tillstånd. Tingsrätten ska underrätta Bolagsverket om sitt beslut.

Tingsrätten ger tillstånd – minskningen verkställs

Om tingsrätten beslutar att ge företaget tillstånd ska beslutet registreras i aktiebolagsregistret när det vunnit laga kraft. Företaget kan därefter verkställa minskningen. Har minskningen genomförts med indragning av aktier blir de indragna aktierna i och med registreringen av tillståndet ogiltiga, vilket innebär att de inte längre har några rättigheter i företaget.

Vi skickar ett registreringsbevis i samband med registreringen av tillståndet.

Tingsrätten ger inte tillstånd – aktiekapitalet återställs

Om tingsrätten beslutar att avslå företagets ansökan om tillstånd upphör minskningsbeslutet att gälla när avslagsbeslutet vinner laga kraft. Bolagsverket ska då återställa aktiekapitalet, eventuellt indragna aktier och i vissa fall berörda delar av bolagsordningen.

När vi har återställt uppgifterna i aktiebolagsregistret skickar vi ett registreringsbevis till företagets registrerade adress.